Combiwel
Samen met Amsterdam(mers).
Onze diensten en activiteiten dragen bij aan het verbeteren van de collectieve leefbaarheid. Met de gemeente als belangrijkste opdrachtgever, werken we samen met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook  met de direct betrokkenen: de Amsterdammers.

Combiwel voor Kinderen
Kinderen willen ontdekken en beleven.
Wij zijn professioneel en zorgzaam en geven persoonlijke aandacht aan ouder(s) en kind(eren). We zijn een maatschappelijke organisatie, het gaat bij ons over kwalitatief verantwoorde kinderopvang, ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning.

Combiwel Buurtwerk
Verbindt zichtbaar.
Wij ondersteunen en faciliteren buurten en buurtbewoners om het sociale weefsel in de stad te versterken, waardoor we Amsterdam socialer en vitaler maken. Dit realiseren we door te werken met de capaciteiten en talenten in de wijk. Iedereen kan meedoen; uitval en uitsluiting worden zoveel mogelijk voorkomen.

Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening
Cliënten houden de regie.
Wij richten ons als vangnet op de bewoners in West bij wie het tegenzit. Dit doen wij door de talenten en vaardigheden van ‘hulpvragers’ centraal te zetten, zodat men zo veel mogelijk de regie over het eigen leven houdt en er weer een goed bestaan kan worden opgebouwd.

Combiwel jaarbericht 2017

“Het gebeurt in je buurt, op straat, om de hoek, bij buren, op school of bij je thuis”
In dit jaarbericht doen wij een greep uit het aanbod dat Combiwel in 2017 heeft gerealiseerd en beschrijven wij op hoofdlijnen de organisatorische ontwikkelingen. Een aantal onderwerpen zijn voorzien van ‘tellers’ met kengetallen.

451

fte

848

Initiatieven Buurtbewoners

114

Locaties

36.773.000

Omzet

OUDER & KIND

Peutercombi voorscholen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op onze Peutercombi voorscholen voor 2 tot 4 jarigen. Er wordt gewerkt met een programma gericht op ontwikkelingsstimulering, in nauwe samenwerking met de onderbouw van basisscholen.

Het jaar 2017 stond geheel in het teken van de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang. Stedelijk is begin 2016 gestart met de voorbereidingen op deze harmonisatie, die per 1 januari 2018 gerealiseerd moest worden. Combiwel voor Kinderen heeft met plezier en veel inzet aan de stedelijke harmonisatiewerkgroepen deelgenomen en was in de zomer van 2016 al gestart met de interne voorbereidingen: het vormen van een (interne) stuurgroep; het maken van een eerste businessplan; de grote lijnen “schetsen”. Gaandeweg 2017 kregen de kaders vanuit de gemeente Amsterdam vorm en konden wij aan de slag met de vertaling naar onze aanpak.

Harmonisatie
Begin 2017 hadden we de interne kaders conceptueel op een rij en stonden de voorbereidingen “in de steigers”. Met de bekendmaking van de voorlopige financiële gemeentelijke kerngetallen konden we voort met het businessplan. Na een bespreekronde met onder andere de gemeente, het onderwijs en onze eigen achterban is dit plan verder uitgewerkt. In het voorjaar zijn de ouders alvast geïnformeerd per brief en in het najaar in een serie ouderbijeenkomsten op de locaties. Besloten wordt om het begrip voorschool te blijven hanteren in combinatie met ons nieuwe Peutercombi product. Voor onze peutervoorziening in 2018 wordt de naam dus: Peutercombi voorschool. Voor de Peutercombi voorscholen is een mix van modellen voorbereid die er op hoofdlijnen als volgt uitzien:

 • Alle locaties zijn vijf dagen per week open (er zijn twee uitzonderingen, namelijk de zorglocaties Zandkasteel en Vuurtoren).
 • Er zijn locaties 52 weken per jaar open (incl. vakanties) en er zijn locaties 40 weken per jaar open (excl. vakanties).
 • Er zijn locaties die tien uur per dag open zijn, er zijn locaties die vijf uur per dag open zijn en er zijn locaties die drie uur per dag open zijn in een mix van ochtenden en middagen.

Zorgen over bezetting en daling doelgroepkinderen
Met de harmonisatie per 2018 in het verschiet en door de situatie in een aantal wijken was er veel zorg over de bezetting op de groepen. Voornamelijk over de gebieden Midden Noord, de Banne (Noord) en de Pijp (Zuid) en een locatie in West. Op basis van zorgvuldig opgestelde lokale analyses, die in samenspraak met de scholen en de locatiemedewerkers tot stand zijn gekomen, is gekeken welke openingstijden en model er voor de nieuwe peutervoorziening in deze wijken succesvoller zouden kunnen zijn. We constateren een daling in het aantal doelgroepkinderen, onder andere voortkomend uit de verscherpte indicatiestelling. Een en ander heeft consequenties voor onze prognoses en de bezettingspercentages.

 Januari 2017 Noord Zuid West
Groepen voorschool 51 20 14
Peutercombi voorschool 5 5 2
 December 2017 Noord Zuid West
Groepen voorschool 47 19 13
Peutercombi voorschool 6 6 2

Communicatie en marketing
In samenhang met voornoemde analyses is er – naast een algemeen communicatie beleidsplan – een strategisch marketingplan gerealiseerd. Het plan bevat op macroniveau informatie en aanbevelingen over de landelijke en stedelijke ontwikkelingen op het gebied van werk, bevolkingsgroei, overheidsbeleid en de kinderopvang. Op microniveau wordt in het plan per gebied, per buurt en zelfs per locatie een beschrijving gegeven van alle sterke en zwakke punten en de lokale geografische en sociologische ontwikkelingen. Tevens wordt de concurrentiepositie in beeld gebracht. Het is een levend plan waarmee er samen met de lokale partners en medewerkers per buurt en/of locatie marketingstrategieën kunnen worden ingezet. De locaties en buurten die de laagste bezetting laten zien zijn als eerste opgepakt en van acties voorzien. In 2018 zal vol op marketing en PR worden ingezet, onder meer om de veranderende regelgeving door de harmonisatie te communiceren.

Inspectie geeft positieve feedback en geen klachten van onze klanten
Opnieuw hebben we van de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen het certificaat ‘Geen Klachten’ gekregen. Ook via onze eigen klachtenregeling zijn er in 2017 geen klachten ingediend. Trots zijn we op het organisatie jaarrapport 2016 vanuit de GGD-inspectie kinderopvang, dat we in 2017 krijgen. Op alle onderdelen blijken we (ruim) voldoende te worden beoordeeld. Het organisatiegesprek met de inspectie hebben we als zeer positief en motiverend ervaren. Ook in 2017 laten de inspectierapporten voor onze locaties een positief beeld zien. Er zijn geen noemenswaardige tekortkomingen geconstateerd en de inzet op de thematische inhoud wordt in de rapporten van de GGD regelmatig geprezen.

Themaweken en evenementen
Al onze locaties hebben deelgenomen aan de themaweken en evenementen die raakvlakken hebben met de ontwikkeling van (jonge) kinderen. We lichten er twee uit.

In de week van het jonge kind hebben veel groepen deelgenomen aan de peutersportdagen. Deze dagen worden door onze collega’s van Combiwel Sport georganiseerd. De peuters en hun ouders/verzorgers gaan tijdens die dag sporten en georganiseerd spelen, terwijl er met een informatiemarkt aandacht wordt besteed aan gezondheid, voeding en geestelijke ontspanning.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen en het voorleesontbijt is extra aandacht besteed aan lezen. Op onze locaties wordt dagelijks al veel (voor)gelezen en tijdens de voorleesdagen en bij het voorleesontbijt wordt er een extra feestelijk tintje aan gegeven door een bijzondere gast uit te nodigen of door alle kinderen in pyama naar de groep te laten komen. Er gebruikt gemaakt van het Nationale Voorleesboek, dat voor alle locaties is aangeschaft, vaak samen met ondersteunend materiaal. Tijdens de voorleesdagen zijn er door alle locaties extra bezoeken gebracht aan de bibliotheek.

Dag van de voorschool
De dag van de voorschool trok in 2017 honderden ouders en verzorgers naar onze locaties en leverde ons tientallen inschrijvingen op. Wie zich inschreef kreeg een leuk presentje en er was ook iets leuks voor de kinderen die mee kwamen.

Gezonde voeding en beweegbeleid
Opnieuw zijn er in 2017 medewerkers getraind in het ‘Beweegkriebels’ programma en zijn de regels voor voeding en drinken op de groepen geëvalueerd. Zo slagen we erin om een aanpak toe te passen waarbij een gezondere manier van leven voorop staat. Op de locaties waar we maaltijden aanbieden wordt zoveel mogelijk gewerkt met biologische en/of gezonde producten. Hoewel het voor ouders en/of verzorgers vaak nog lastig te accepteren is, lukt het steeds beter om ook traktaties en dat wat kinderen zelf meebrachten binnen de gezonde marges te brengen. Vanuit de ouderkamers wordt het beleid zoveel mogelijk ondersteund met voorlichting en thema’s.

Kindermishandeling en meldcode
Nieuwe medewerkers worden getraind in het signaleren van kindermishandeling (kinderen die opvallen en/of de eigen meldcode training) en zijn geïnstrueerd op het handelen naar aanleiding van signalen (KDO, Meldcode training, Meldcode instructie door leidinggevende).

VVE-methodiek
Alle VVE-medewerkers zijn in 2017 het bezit van een VVE-certificaat van een van de goedgekeurde VVE-programma’s of zijn hiervoor in training. Combiwel heeft besloten dat medewerkers die al een of meerdere VVE-certificaten behaald hebben, bij overplaatsing zich niet opnieuw in een eventueel nieuwe methode hoeven te scholen. Onze medewerkers zijn dusdanig getraind en ingewerkt dat ze ook uit de voeten kunnen met een andere VVE-methodiek.

Vreedzaam
Zowel in West als in Noord trekken locaties gezamenlijk met de wijk en basisschool op in de training Vreedzame school/wijk. Daar waar dit van toepassing is, hebben al onze VVE-medewerkers meegedaan, zowel pedagogisch medewerkers, oudercontactmedewerkers, leidinggevenden als zorgcoördinatoren.

Kinderopvang

Combiwel voor kinderen maakt het voor ouders mogelijk om werk, studie, een traject naar werk of de behoefte aan vrije tijd te combineren met opgroeiende kinderen. Ouders en kinderen staan voorop bij onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Onze accommodaties, medewerkers en plaatsingsvoorwaarden voldoen aan de eisen van de wet kinderopvang. Daardoor hebben ouders/verzorgers die daarvoor in aanmerking komen recht op de Kinderopvangtoeslag.

Trots zijn we op het organisatie jaarrapport 2016 vanuit de GGD-inspectie kinderopvang, dat we in 2017 hebben gekregen. Op alle onderdelen blijken we (ruim) voldoende te worden beoordeeld. Het organisatiegesprek met de inspectie hebben we als zeer positief en motiverend ervaren. Ook in 2017 laten de inspectierapporten voor onze locaties een positief beeld zien. Er zijn geen noemenswaardige tekortkomingen geconstateerd en de inzet op de thematische inhoud wordt in de rapporten van de GGD regelmatig geprezen.

Opnieuw – voor het derde jaar op rij – hebben we over 2017 van de geschillencommissie kinderopvang het certificaat ‘Geen Klachten’ gekregen. Ook via onze eigen klachtenregeling zijn er in 2017 geen klachten ingediend.

Klanten die het meest recente klanttevredenheidsonderzoek hebben ingevuld geven ons een 8,2 als gemiddeld tevredenheidscijfer. Klanten zijn (zeer) tevreden over:

 • de ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderen (85%)
 • de aandacht voor de kinderen (92%)
 • de deskundigheid van onze medewerkers (90%)
 • ons activiteitenaanbod (85%)

De vestiging Houthaven in de nieuwe wijk Spaarndammerhout in Amsterdam West is steeds succesvoller. Het kinderdagverblijf groeit en werkt toe naar uitbreiding van het aantal groepen en de buitenschoolse opvang heeft een goede bezetting. De huisvesting op de derde verdieping, met daarbij de speelplaats op de patio, wordt ervaren als een grote vooruitgang. Nu ook het Ouder- en Kindteam zich op de derde verdieping heeft gevestigd, kunnen we echt spreken van een breed kindcentrum.
Houthaven (KDV+BSO)  Revaleiland 1 (1014 ZG)

De bezetting op de jonge kindgroepen van kinderdagverblijf De Potgieter in Amsterdam Oud-West is licht gestegen in 2017, maar nog niet op het gewenste niveau. De Buitenschoolse Opvang kent in 2017 een goede bezetting, maar de aankondiging dat de School of Understanding in 2018 zal verhuizen, beïnvloedt de bezetting negatief. Het VVE aanbod op de peutergroep van het kinderdagverblijf is goed tot wasdom gekomen en in 2017 volledig in de aanpak geïntegreerd.
Potgieter (KDV+BSO)  Potgieterstraat 34 (1053 XX)

In Noord is het aantal groepen Buitenschoolse opvang in 2017 gegroeid, onder andere door de opening van de nieuwe locaties De Breek en De Zeevaarders. Beiden zijn zogenaamde buiten & sport BSO’s, met veel buitenactiviteiten en aandacht voor de natuur.  Speeltuin Nieuwendam voorbereid. In 2017 hebben we in Noord de volgende BSO locaties:

Breek (Buiten BSO)  Monnikendammerplantsoen 12A (1023 EL)
IJplein (BSO)  Gedempte Insteekhaven 85 (1021 RA)
Mgr. Bekkers (BSO)  Volendammerweg 160 (1024 JR)
Nova Zembla (BSO)  Binnenvaart 1 (1034 SG)
Zeevaarders (Buiten BSO)  Banneplein 111 (1034 DN)

Het aantal groepen dat onze nieuwe peuteropvang Peutercombi aanbiedt is in 2017 wederom toegenomen. Deze vorm combineert kinderopvang met de aanpak van een peuterspeelzaal met voorschoolprogramma en is er voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Met de door de overheid in gang gezette harmonisatie van de voorscholen en de kinderopvang (alles komt onder de Wet Kinderopvang), zullen in 2018 al onze voorscholen worden omgebouwd tot Peutercombi voorscholen. Ouders die voldoen aan de voorwaarden kunnen voor deze opvangvorm de tegemoetkoming kinderopvang bij de Belastingdienst aanvragen. Per 2018 kunnen ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag voor de Peutercombi voorschool een Gemeentetoeslag krijgen.

Gezonde voeding en beweegbeleid
Opnieuw zijn er in 2017 medewerkers getraind in het ‘Beweegkriebels’ programma en zijn de regels voor voeding en drinken op de groepen geevalueerd. Zo slagen we erin om een aanpak toe te passen waarbij een gezondere manier van leven voorop staat. Op de locaties waar we maaltijden aanbieden wordt zoveel mogelijk gewerkt met biologische en/of gezonde producten. Hoewel het voor ouders en/of verzorgers vaak nog lastig te accepteren is, lukt het steeds beter om ook traktaties en dat wat kinderen zelf meebrachten binnen de gezonde marges te brengen. Vanuit de ouderkamers wordt het beleid zoveel mogelijk ondersteund met voorlichting en thema’s.

Kindermishandeling en meldcode
Nieuwe medewerkers worden getraind in het signaleren van kindermishandeling (kinderen die opvallen en/of de eigen meldcode training) en zijn geïnstrueerd op het handelen naar aanleiding van signalen (KDO, Meldcode training, Meldcode instructie door leidinggevende).

VVE-methodiek
Alle VVE-medewerkers zijn in 2017 het bezit van een VVE-certificaat van een van de goedgekeurde VVE-programma’s of zijn hiervoor in training. Combiwel heeft besloten dat medewerkers die al een of meerdere VVE-certificaten behaald hebben, bij overplaatsing zich niet opnieuw in een eventueel nieuwe methode hoeven te scholen. Onze medewerkers zijn dusdanig getraind en ingewerkt dat ze ook uit de voeten kunnen met een andere VVE-methodiek.

Vreedzaam
Zowel in West als in Noord trekken locaties gezamenlijk met de wijk en basisschool op in de training Vreedzame school/wijk. Daar waar dit van toepassing is, hebben al onze VVE-medewerkers meegedaan, zowel pedagogisch medewerkers, oudercontactmedewerkers, leidinggevenden als zorgcoördinatoren.

Spelinlopen

Voor ouders met kinderen tot 4 jaar is er de gratis en vrij toegankelijke spelinloop. Ouders maken er kennis met elkaar en met de voorschool. Er is aandacht voor opvoeding en de ontwikkeling van jonge kinderen. De kinderen kunnen ondertussen spelen en plezier maken met elkaar.

Stadsdeel Noord heeft besloten om per 2017 de subsidierelatie met Combiwel op te zeggen, met uitzondering van de subsidie voor de voorscholen (de Voor- en Vroegschoolse Educatie). Per 1 januari 2107 hebben we de spelinlopen in Noord overgedragen aan de speeltuinorganisatie SPIN. We hebben ons vervolgens ingespannen om het contact tussen de spelinlopen en de voorscholen in stand te houden, zodat de doorstroming van de kinderen vanuit de spelinlopen zou blijven bestaan. Dit is ten dele gelukt. Daar waar de spelinloop in een ruimte wordt aangeboden ver van een voorschool of basisschool, is deze doorstroming minder vanzelfsprekend gebleken.

De spelinlopen worden in 2017 over het algemeen goed bezocht en gewaardeerd. Ouders zijn trouw in het bezoeken van de spelinlopen, nemen nieuwe ouders mee en onderhouden vaak ook contact met elkaar buiten de spelinlopen. Ook zijn er spontaan WhatsApp-groepen tot stand gebracht om contact met elkaar te kunnen hebben.

De doelen van de spelinloop zijn:

 • Jonge kinderen kennis laten maken met leerzaam en verantwoord speelgoed
 • Vroegsignalering van ontwikkelingsachterstand
 • Contact tussen ouders bevorderen
 • Opvoedkundige ondersteuning bieden
 • Ouders laagdrempelig voorlichten op pedagogisch gebied en stimuleren tot actief opvoeden
 • Vroegsignalering van opvoedproblemen

Het aanbod van de spelinloop is vooral spelen en ontmoeten. Wanneer ouders vragen of zorg hebben kunnen zij bij de spelinloopmedewerker terecht en zo nodig wordt er doorverwezen naar het ouder- en kindteam. Op de spelinloop kan een interne of externe partner makkelijk aanschuiven en laagdrempelig contact leggen met de ouders, dat kan zijn een pedagogisch medewerker, een oudercontactmedewerker, een ouder- en kindadviseur of wellicht een externe partner. Collega’s van Home-Start verwijzen regelmatig ouders door naar de spelinloop. In 2017 is verder samengewerkt met de de Ouder- en Kindteams, de Hogeschool van Amsterdam, afdeling pedagogiek en hebben studenten op de spelinloop informatie opgehaald voor hun opdracht met betrekking tot opvoedparty’s.

West
In 2017 zijn we met de spelinlopen actief in Bos & Lommer, de Baarsjes en Oud-West. In Westerpark zijn we met de spelinloop van start gegaan. Hieronder een opsomming van de locaties met het bereik.

Potgieter:
Tot de zomer:
23 unieke kinderen, 6-8 kinderen per keer, bereikte kinderen 176
Na de zomer:
31 unieke kinderen, gemiddeld 11 per keer, bereikte kinderen 165
Totaal 2017:
bereikte kinderen/ ouders: 341

Vlindertje:
Tot de zomer:
29 unieke kinderen, 5-8 kinderen per keer, bereikte kinderen 162
Na de zomer:
26 unieke kinderen, gemiddeld 9 per keer, bereikte kinderen 135
Totaal 2017:
bereikte kinderen/ ouders: 297

Annie MG Schmidt:
Tot de zomer:
20 unieke kinderen, 4 kinderen per keer, bereikte kinderen 100
Na de zomer:
16 unieke kinderen, gemiddeld 3-4 per keer, bereikte kinderen 55
Totaal 2017:
bereikte kinderen/ ouders: 155

Tagerijn:
Tot de zomer:
29 unieke kinderen, 2-4 kinderen per keer, bereikte kinderen 176
Na de zomer:
19 unieke kinderen, gemiddeld 4 per keer, bereikte kinderen 60
Totaal 2017:
bereikte kinderen/ ouders: 236

Wachterliedplantsoen:
Tot de zomer:
45 unieke kinderen, 9-12 kinderen per keer, bereikte kinderen 270
Na de zomer:
44 unieke kinderen, gemiddeld 12 per keer, bereikte kinderen 180
Totaal 2017:
bereikte kinderen/ ouders: 450

Zuid
De spelinloop op VVE Balibar is tot de zomer waargenomen door de medewerker uit stadsdeel west en de spelinloop op de Bockesprong is uitgevoerd door een vaste oproepkracht van onze voorscholen. De spelinloop op de Hommel is nog wel meegenomen in de offerte 2017, maar is door tegenvallende bezoekersaantal gestopt. Een derde spelinloop is in oktober 2017 gestart op VVE Koko & Borre, waar de spelinloop werd gedraaid door een vaste pedagogisch medewerker van die locatie. Opvallend op de Bockesprong is, dat er ook een aantal oma’s komen en soms een oppas. De spelinloop wordt hier gehouden in het voorschoollokaal. Groot voordeel van de Bockesprong is de huisvesting in een multifunctioneel gebouw met ook het Ouder- en Kindcentrum in het gebouw. Hierdoor kunnen ouders de stap naar het OKC makkelijker maken en kan er snel doorverwezen worden.

Bockesprong
Aantallen t/m de zomer:
24        spelinlopen t/m zomer 2017
52        uniek bereik kinderen
Aantallen na de zomer:
14        spelinlopen t/m zomer 2017
58        uniek bereik kinderen

Avonturijn/Balibar
17        spelinlopen t/m zomer 2017 (excl januari)
27        uniek bereik kinderen

Oscar Carre/Koko & Borre
11        spelinlopen
25        uniek bereik kinderen

Home-Start


 • 117

  Ondersteunde gezinnen


 • 247

  Betrokken kinderen


 • 97

  Vrijwilligers


 • 12

  gemiddelde duur in maanden


 

Ouders die twijfelen, er geen plezier meer in hebben, het gevoel hebben er alleen voor te staan of die de opvoeding als te zwaar ervaren worden geholpen door een getrainde vrijwilliger. Zo krijgen de ouders weer zelfvertrouwen, wordt het plezier in het opvoeden groter en worden hun sociale relaties versterkt.

Home-Start is 10 jaar geleden gestart in stadsdeel Nieuw-West en wordt sinds 2013 in de hele stad aangeboden. De verwijzingen komen met name van de Ouder kind teams. De samenwerking met Home-Start verloopt prettig. De afname van het aantal vrijwilligers van Home-Start heeft voortdurend onze aandacht. De PR activiteiten worden lokaal en Amsterdam breed aangeboden. Er is in 2017 veel energie gestoken in diverse PR acties om de daling in het aantal vrijwilligers te beperken. Zowel met campagnes in de vorm van kaarten, flyers, via de media als veel face tot face activiteiten op informatiemarkten en andere bijeenkomsten. Eind 2017 zagen wij een lichte toename van het aantal vrijwilligers. Het zou zeer wenselijk zijn als deze tendens zich voortzet.

Het aantal gezinnen dat ondersteuning heeft gekregen is 117, dat is 8 minder dan het afgesproken resultaat in 2017. De gemiddelde duur steeg van 10 naar 12. Veel ouders kennen Home-Start via het OKT team of een andere hulp of dienstverlenende instantie. Ouders melden zich in 7% van de gevallen zelf aan.

Achtergrondinformatie gezinnen
Veel ouders van de Home-Start gezinnen zijn niet in Nederland opgegroeid. Een groot deel van de Home-Start gezinnen heeft geen of een klein netwerk en zit thuis. De gezinnen zijn vaak geisoleerd, wonen relatief kort in Nederland en beheersen de Nederlandse taal vaak onvoldoende, waardoor contacten met anderen vaak moeilijker te maken zijn. Home-Start bereikt vooral gezinnen met jonge kinderen die nog niet naar de (voor) school gaan. Gezinnen ervaren vaak het meeste stress als zij jonge kinderen hebben. Veel ouders hebben 24/7 de zorg voor hun kinderen, wat veel druk op de ouder kan leggen. Iets minder dan de helft van de vrouwen is alleenstaand. De meeste aanmelders zijn vrouwen. Een groot deel heeft geen betaalde baan. Een relatief groot deel van de ouders is niet of laag opgeleid.

Totaal aantal kinderen van alle gezinnen 247
Gemiddeld aantal kinderen per gezin 2,1
Gemiddelde leeftijd vraagouder 42,6

Burgerlijke staat ouders

 • Ongehuwd/alleenstaand 38
 • Gehuwd 49
 • Verweduwd 1
 • Gescheiden 7
 • Samenwonend 19
 • Niet ingevuld 3

Geslacht ouders

 • Man 9
 • Vrouw 106
 • Niet ingevuld 2

Werksituatie ouders

 • Betaald werk 27
 • Geen betaald werk 80
 • Vrijwilligerswerk 8
 • Werkzoekend 9
 • Reïntegratie 3
 • Volgt opleiding 12

Risico en beschermende factoren
Er zijn vaak risicofactoren in een gezin aanwezig, die invloed hebben op de thuissituatie. In meer dan 50% van de gevallen was het aantal risicofactoren 4 of meer. De meest voorkomende problemen onder de gezinnen zijn isolement of een gering of ontoereikend sociaal netwerk, alleenstaand in de opvoeding, slechte en te kleine behuizing, schulden en laag inkomen, onvoldoende Nederlandse taalbeheersing.

Vraag & behoefte van de gezinnen
Home-Start werkt vraaggericht, wat betekent dat de vraag van de ouder(s) centraal staat.In de ondersteuning heeft de ouder de regie. Bij de tabel Ondersteuningsvragen kunt u lezen wat de ouders hebben aangegeven. Bij de tussentijdse evaluatie na 3-6 maanden kijken we of de ondersteuningsvragen nog steeds aan de orde zijn. Veel van de Home-Start ouders ervaren het opvoeden van de kinderen als zwaar en hebben het gevoel er alleen voor te staan. Dat is de reden dat er veel behoefte is aan een luisterend oor, het ontlasten van ouders en het doorbreken van het sociaal isolement. Vrijwilligers kunnen daarnaast ook ouders wegwijs maken in de Nederlandse samenleving en een bijdrage leveren aan de Nederlandse taal.

Afsluiting, evaluatie en mate van tevredenheid ouders
Home-Start ouders geven zelf aan wanneer zij willen afbouwen of afsluiten, in overleg met de vrijwilliger en de coordinator. De ervaring leert dat een groot deel van de ouders langer door wil gaan dan een jaar. Vanuit Home-Start stopt de begeleiding ook om de afhankelijkheid van het gezin aan de vrijwilliger te bewaken. Als er meer hulp gewenst is zoekt de coördinator naar een passend aanbod. Er vindt altijd een afsluitend gesprek plaatst met het gezin. Na afsluiting hebben veel van de gezinnen nog contact met de vrijwilliger, de vrijwilliger is hier leidend in.Omdat de evaluatievragen voor sommige ouders lastig te beantwoorden zijn is er een nieuwe vragenlijst ontwikkeld.

Evaluatie en tevredenheid
Meer dan 70 % geeft aan het contact met de vrijwilliger goed was. Als coördinator zie je vaak in een tussentijdse of eind evaluatie dat ouders zich beter voelen. Vaak zie je een meer ontspannen gezicht, een positievere houding, meer aandacht aan de verzorging van het uiterlijk, en ze kunnen meer hebben van de kinderen. Ze hebben veel zaken opgepakt, spelen met de kinderen, gaan erop uit met de kinderen, zorgen dat het huis opgeruimd is, hebben een netwerk opgebouwd, bezoeken de ouder kind inlopen, de bibliotheek of andere dienstverlenende instanties.

Doelrealisatie van Home-Start
Meer dan 80 % van de ouders voelt zich ondersteund door de vraag/ behoefte van de ouder. De vrijwilligers werken volgens de Home-Start methodiek. Tijdens de 3 daagse training, de (intervisie)bijeenkomsten, de individuele coaching van de vrijwilligers komt het vraaggericht werken uitgebreid aan bod. Niet alleen in theorie komt dit aan de orde maar ook tijdens het oefenen van cursussen en rollenspelen.

Achtergrond en training vrijwilligers
De vrijwilligers van Home-Start zijn meestal zelf moeder of vader en kunnen zo hun eigen ervaringen delen met andere ouders. Zij willen zich graag inzetten voor anderen. Ook zijn er vrijwilligers die werkervaring op willen doen. In 2017 waren er 97 inzetbare vrijwilligers. Er hebben zich 24 nieuwe vrijwilligers aangemeld. Dit is minder in vergelijking met 2016 en nog minder dan 2015. Gelukkig hebben we met aanvulling van stagiaires een groot aantal gezinnen wel kunnen begeleiden. Het aantal afgesloten vrijwilligers is 16 wat veel minder is dan de voorafgaande jaren. Er kwamen minder vrijwilligers, maar die zijn langer bij Home-Start gebleven. De reden van de afname van het aantal vrijwilligers is de toename van het aantal programma’s die een beroep doet op (diezelfde) vrijwilliger en de aantrekkende arbeidsmarkt waardoor er minder mensen zijn die naast hun werk vrijwilligerswerk willen of kunnen doen. De werving van nieuwe vrijwilligers heeft onze blijvende aandacht.

Conclusies
De samenwerking tussen Home-Start en het Ouder Kind Team heeft in alle gebieden waar Combiwel werkzaam is duidelijk vorm gekregen. Het grootst aantal verwijzingen naar Home-Start komt vanuit het Ouder Kind Team en ook vanuit Home-Start wordt verwezen naar de diverse wijkteams voor consultatievragen,informatie en andere hulp. De samenwerking tussen de coördinatoren in Amsterdam is geïntensiveerd: de Facebook pagina Home-Start Amsterdam is opgezet en geïntensiveerd; er is gezamenlijk een training werven van vrijwilligers gevolgd; de activiteiten naar de vrijwilligerscentrale zijn gebundeld. Er is een nieuwe drie daagse training gestart vanuit Home-Start Amsterdam.

Aandachtspunten
Aandachtspunt blijft het werven van nieuwe vrijwilligers voor 2018, met name voor stadsdeel West. Naast Facebook en Instagram hebben de coördinatoren gezamenlijk vele acties opgepakt. Face to face werving blijft belangrijk middels de eigen vriijwilligers en het zichtbaar aanwezig zijn op informatiemarkten en evenementen. Positief is dat er minder vrijwilligers weggegaan zijn bij Home-Start in vergelijking met andere jaren. Het lukt dus goed om de vrijwilligers vast te houden. In 2017 was het contact onderhouden met het Ouder kind team een aandachtspunt. Inmiddels weten alle Ouder Kind Teams Home-Start goed te vinden.

Klik HIER voor het complete verslag 2017 van Home-Start Amsterdam

IN DE BUURT

Buurtwerk

De essentie van buurtwerk is het versterken van het sociale weefsel in de buurt. Dit doen we door burger- en buurtkracht in het sociale domein te stimuleren en te faciliteren, o.a. door het ter beschikking stellen van onze locaties en de kennis van onze medewerkers. Onze medewerkers fungeren als aanjager, verbindingsofficier of ondersteuner. Buurtbewoners zelf zijn de trekkers en de eigenaren van bijvoorbeeld bewonersinitiatieven.

In 2017 zijn er met Buurtwerk in de stadsdelen West, Zuid en Nieuw-West goede resultaten geboekt. Er kwamen meer bewoners- en buurtinitiatieven tot wasdom en er zijn meer informele buurtnetwerken tot stand gebracht. Veel is geïnvesteerd in het verbinden van kwetsbare bewoners met activiteiten en netwerken die door buurtbewoners georganiseerd worden.

De vliegende keep
In iedere wijk was een medewerker die zich als ‘vliegende keep’ door de buurten bewoog, zonder vaste werklocatie. Door duidelijke herkenbaarheid lukt het deze medewerkers goed om als aanspreekpunt te fungeren, spontane wensen te inventariseren, nieuwe actieve bewoners te mobiliseren en om te signaleren wat er speelt in buurten. Op basis van de informatie uit de contacten van deze medewerkers kunnen de juiste accenten op de juiste plek worden gelegd.

In samenwerking met
Buurtwerk speelt ook een rol in het faciliteren van projecten die samen met ketenpartners, buurtverenigingen en wijkorganen worden gerealiseerd. De basis voor veel succesvolle diensten en projecten blijkt de structuur te zijn die door buurtwerk wordt beheerd. Voorbeelden zijn de financiële salons van de maatschappelijke dienstverlening, spreekuren van o.a. woningcorporaties en de projecten Ouderen In De Wijk, Welzijn Op Recept en Amsterdamse Ontmoetingscentra.

Matches en bewonersinitiatieven
In onze offertes voor 2017 hebben wij de ambitie uitgesproken om vooral aan te sluiten op de gebiedsagenda’s en gebiedsgericht werken. Dit heeft in West geresulteerd in specifieke buurtactieplannen in samenwerking met gebiedsmakelaars en klantmanagers van WPI. Wij hebben in 2016 sociale interventies beschreven die de werkwijze en kwaliteitsaspecten van het maken van matches en het ondersteunen van bewonersinitiatieven inzichtelijk maken. Per wijk kunnen we nu laten zien hoe het bewonersinitiatief beweegt en de thema’s waarop de bewoners in actie komen, zoals zorg voor elkaar, groen in de buurt, bewegen en educatie. Ook zien we bij de matches hoe de verwijzing van cliënten uit de Zorg naar de Buurt verloopt. De verwijzing vanuit de Gehandicaptenzorg en GGZ is nog beperkt en Combiwel heeft ook in 2017 projecten gedaan om de bekendheid met de wijk van medewerkers in de zorg te vergroten. Zowel Combiwel als de zorgorganisaties verwachten dat daardoor meer bewoners met een beperking gaan deelnemen aan een activiteit in de buurt. Sinds 2016 onderbouwen we onze prestaties bovendien op basis van tijdsregistratie.

Methodiek
Veel medewerkers zijn getraind in de methodiek Vreedzame Wijk, de Mooi-methodiek en de Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling. Dit heeft medewerkers geïnspireerd bij de totstandkoming van nieuwe bewonersnetwerken. Daar is in 2017 aan toegevoegd de methodiek Versterking van de Vreedzame Wijk. En dit is ook de komende jaren belangrijk streven.

Samenwerking (maatschappelijke) zorg
Hoewel apart gefinancierd en verantwoord, wordt er veel samengewerkt met de maatschappelijke dienstverlening en de (eerstelijns) zorg. Doel is ‘afschaling’, zodat minder professionele en meer informele zorg wordt ingezet. Methodieken zoals Welzijn op Recept zijn succesvol ingezet en bevorderen het schakelen van zorg naar informele zorg.

Ondersteunen mantelzorgers
Voor het ondersteunen van mantelzorgers zijn in Zuid de Buurtlijn en de Buurtdiensten succesvol omgebouwd naar de dienst Voor Elkaar In Zuid. Het aantal klanten groeide met 40%. Het bieden van een buurtdienst (ca. 100 vrijwilligers zijn actief) en ca. 1000 klanten maken gebruik van Voor Elkaar in Zuid. De buurtdiensten zijn vaak een goede vorm van verlichten van mantelzorgers en tevens een invulling van respijtzorg.

Ontwikkelingen in 2018:
In 2018 start ook Buurtdienst West, vergelijkbaar met de Buurtdiensten Zuid. We werken dit jaar aan het zichtbaar maken van onze impact en investeren volop in de verdere scholing van onze medewerkers. Dat doen we vooral samen met Kenniscentra, zodat we ons handelingsperspectief weer verbeteren. In onze dynamische samenleving van Amsterdam blijft dat nodig. De thema’s Eenzaamheid en Armoede blijven op de agenda.

Tevredenheid
Combiwel meet op verschillende diensten de tevredenheid. Hieronder de tevredenheid van bewoners over ondersteuning van Bewonersinitiatieven in West door de ABC Alliantie.
Gemiddeld geven bewoners de ABC Alliantie op dit punt een 8.
55% van de deelnemers aan het tevredenheidsonderzoek geeft aan meestal goed contact te hebben met de buurtwerkers.
47% antwoordt positief op de vraag of ze onze medewerkers deskundig vinden. Een groot aantal echter is neutraal en een enkele negatief.
Medewerkers doen volgens de bewoners grotendeels wat ze beloven. Er zijn echter ook signalen dat de financiële afhandeling te traag is en er veel personeelswisselingen zijn.
50% van de bewoners geeft aan voldoende mogelijkheden te hebben om nieuwe initiatieven te starten. Hier is dus winst te behalen, door bewoners nog beter te faciliteren met ofwel voorzieningen ofwel (financiële) middelen.

Huiskamer van de buurt


 • 11

  Gemiddeld aantal bezoekers per week


 • 12

  Huiskamers


 • 8.1

  Gemiddelde beoordeling KTO


 • 632

  Dagdelen per jaar

Een in samenwerking met vrijwilligers geleide ontmoetingsruimte voor Amsterdammers die door een fysieke, sociale of psychische beperking moeilijk aansluiting vinden in bestaande voorzieningen. Combiwel faciliteert en ondersteunt samen met zorgpartners.

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt Combiwel dagbesteding nieuwe stijl door Huiskamers van de Buurt te ondersteunen en te faciliteren. De Huiskamer van de Buurt is er speciaal voor Amsterdammers met een fysieke, sociale of psychische beperking. Het aantal Huiskamers van de Buurt bij Combiwel is toegenomen naar 21 locaties, waarbij we de respijtzorgactiviteiten meetellen. De huiskamers zijn gedurende het gehele jaar één tot vier dagdelen per week open en er komen gemiddeld tien tot vijftien deelnemers per keer.

Het aantal bezoekers dat via de huiskamers is gaan deelnemen aan reguliere activiteiten is in 2017 gegroeid.

De begeleiding is uitgevoerd door een professionele Combiwel medewerker in samenwerking met ervaren (zorg) vrijwilligers en stagiaires. In 2016 is het gelukt meer uren begeleiding over te laten aan de (zorg) vrijwilligers zelf. Er zijn nu drie huiskamers in Zuid waar de professional alleen op afstand begeleidt.  De beroepskracht is nog wel aanwezig op momenten waarop dat nodig is en zorgt voor begeleiding van en evaluaties met de vrijwilligers.

Het aantal bezoekers met een GGZ-achtergrond is in 2017 weer gestegen. Er wordt op dit gebied samengewerkt met partners als Roads, GGZ inGeest en de Regenboogroep. Met de familie of mantelzorgers van deelnemers is regelmatig contact. Met een aantal is er wekelijks contact, met sommigen als er een calamiteit is. Zo bellen partners of kinderen als zij zich zorgen maken of om te vragen of een deelnemer wel is gekomen. Deze contacten blijkt de familie zeer op prijs te stellen en worden ervaren als een steuntje in de rug.

Er zijn in 2017 veertig personen aan respijtzorg geholpen, waarvan 10 personen zijn opgevangen in de Huiskamer.

Het samen bereiden van maaltijden en gezamenlijk eten (van zowel lunch als diner) maakt deel uit van het programma. Dit zijn ook in 2017 belangrijke programmaonderdelen voor sociaal contact en interactie. Een maaltijd aan huis krijgen behoort in drie van de huiskamers ook tot de mogelijkheden.

Het aantal oudere deelnemers (85 jaar en ouder) is in 2017 opnieuw gegroeid. In de diverse Huiskamers zijn 19 bezoekers boven de 90. We leveren een extra inspanning om deze categorie deelnemers in ons aanbod te blijven betrekken. Zo halen diverse vrijwilligers of stagiaires deelnemers op met de rolstoel.

Om ook de deelnemers te behouden die niet meer zelf kunnen komen en diegenen te bereiken die niet op loopafstand wonen, wordt er in Zuid ook samengewerkt met het project ‘Heen en Weer’. Met hulp van donaties en een gift van het Oranjefonds zijn twee Canta’s aangeschaft waarmee vrijwilligers voor vervoer kunnen zorgen. Wanneer het zelfs met georganiseerd vervoer niet meer mogelijk is om te komen, bezoeken stagiaires of vrijwilligers de deelnemer thuis.

Er is weer goed en nauw samengewerkt met zorgaanbieders, woningcorporaties, GGZ-organisaties en de Regenbooggroep. Ook is er samenwerking en afstemming met onze collega’s binnen Buurtontwikkeling en met de welzijnscoaches van Welzijn op Recept. De Huiskamercoördinator maakt deel uit van het Wijkzorgnetwerk.

Uitspraken van deelnemers, familie of mantelzorgers:

‘Weet je dat ik al 93 ben en hier tweemaal per week van een heerlijke maaltijd geniet?’ (Huiskamerbezoeker)

‘Door de huiskamer heb ik buiten ook meer aanspraak, ik ken nu meer mensen’ (Huiskamerbezoeker)

‘Ik heb door de huiskamer geleerd om gemakkelijker met mensen om te gaan’ (Huiskamerbezoeker)

‘Jammer dat ik dit niet eerder wist’ (Mantelzorger die gebruik maakt van respijtzorg)

‘Hoop dat dit heel lang zo door kan gaan’ (Mantelzorger die gebruik maakt van respijtzorg)

Combiwel Jongeren


 • 5533

  Activiteiten, diensten (uren)


 • 2923

  Uren coaching jongeren


 • 450

  Individueel bereik meiden


 • 1843

  Uren samenwerking

Jongeren worden uitgedaagd en gestimuleerd om de kansen in de samenleving te benutten en bij te dragen aan de goede sfeer in Amsterdam. Participatie en eigen kracht zijn de basisbegrippen in het jongerenwerk. Jongeren krijgen de verantwoordelijkheid voor het organiseren van activiteiten waarbij hun ontwikkeling en toekomst voorop staan. 

Combiwel Jongerenwerk zet de toekomst van jeugd centraal. Het uitgangspunt is dat alle jongeren, ieder op zijn eigen niveau, zowel nu als in de toekomst actief deelnemen aan de samenleving. Voor de vorming en gedragsbeïnvloeding van kind naar tiener (de doorgaande pedagogische lijn) en dan naar jongere tot, praktisch volwassenheid/zelfredzaamheid, gaat het jongerenwerk vanaf de overgang van primair onderwijs met de jongeren mee. Hiermee speelt het jongerenwerk een langdurige cruciale rol in het leven van de jongere omdat het in de buurt, in de omgeving van jeugd voortdurend aanwezig is en in het netwerk en de systemen van jeugd zit.

Voor een effectieve preventie als doel richt Combiwel Jongerenwerk zich op de systemen van jeugd zoals gezin, onderwijs en buurt (vrije tijd), zet jeugd in deze driehoek centraal, bouwt als een verbindende kracht en draagt met deze partners bij om rond jongeren een veilig pedagogisch leef(opgroeien)klimaat te realiseren.

Vanuit deze positie zit het jongerenwerk in de systeemnetwerken, vangt sneller signalen op die voor de ontwikkeling van jeugd van belang kunnen zijn. Het jongerenwerk kent de gezins- en schoolsituaties, versterkt een goede partnerrelatie met ouders, scholen en met jeugd zelf in de buurt, weet welke potentiële risico’s in de leefgebieden aanwezig zijn, welke beperkingen/belemmeringen jeugdigen zelf hebben en welke kansen aanwezig zijn. Vanuit deze kennis en netwerken heeft het jongerenwerk in 2017 vroegtijdig preventie ingezet met als resultaat dat vele jeugdigen de potentiële risico’s voor hun ontwikkeling vanuit hun eigen kracht wisten te overmeesteren. Hierbij schakelden we ook jongeren zelf in om met hun leeftijdgenoten activiteiten te organiseren om hen aansluiting te laten houden met bestaande sociale netwerken.

Vertrouwen is in het jongerenwerk een van de basisprincipes voor succes. Jongerenwerkers hebben een bijzondere vertrouwenspositie. Zij weten goed contact te leggen met jongeren omdat zij niet veroordelen en boven de partijen staan. Dat wil niet zeggen dat jongerenwerkers geen normen en waarden hanteren. Integendeel, juist vanuit de vertrouwenspositie lukt het hen om op jongeren normen en waarden over te brengen.

Het primaire doel van het jongerenwerk is preventie.

Vanuit het preventieve kader heeft het jongerenwerk in 2017 t.b.v. jongeren bijgedragen aan de beleidsdoelen van het Sociaal Domein van Amsterdam/Stadsdeel Zuid en Nieuw West, te weten: De jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en groeit gezond en kansrijk op, en aan daaraan gekoppelde maatschappelijke doelen. Om de aandacht voor jongeren gerichter en meetbaar te maken heeft het jongerenwerk het werk in vijf domeinen verdeeld en heeft binnen deze domeinen themagericht activiteiten en projecten georganiseerd.

Werkdomeinen:

1) School & Werk
2) Zorg & Veiligheid
3) Burgerschap & Participatie
4) Competentie & Talentontwikkeling
5) Seksespecifieke aandacht voor Meiden.

Thema’s:

Schoolparticipatie, arbeidsparticipatie, vervreemding, geldzaken, gezondheid, middelengebruik, jonge mantelzorgers, jongeren met een beperking, armoede, jongerenparticipatie, social media, pesten, eenzaamheid, bewoners- /burgerparticipatie, kunst, cultuur & sport, techniek & creativiteit, meiden, ambulant werk/overlast.

In 2017 bleef het jongerenwerk volledig geïntegreerd in onder andere de wijk Ouder- en Kindteams en in de Samen Doen teams in Zuid.

In 2017 heeft het jongerenwerk met groepen en individuele jongeren doelen bepaald en vervolgens is in een traject aan deze doelen gewerkt. Uit de evaluatie met de jongeren en hun ouders blijkt dat meer dan 95 % van de jongeren hun doelen geheel of gedeeltelijk heeft behaald. Ongeveer de helft van het totale bereik onder jongeren in 2017 waren ± 450 unieke meiden.

De signaleringsfunctie van het jongerenwerk is in 2017 van wezenlijk belang geweest. Hierdoor werden voortijdig interventies gepleegd zodat een zorgelijk signaal geen probleem kon worden. Binnen de preventieve aanpak heeft het jongerenwerk enerzijds de signalen zelf opgevangen en die binnen zijn mogelijkheden vielen opgelost. Anderzijds is door snel schakelen naar samenwerkende partners waar de benodigde expertise aanwezig was het probleem niet groter geworden.

In 2017 heeft het jongerenwerk in totaal met 61 instellingen/initiatieven eenmalig, kortdurend of structureel samengewerkt.

Alle jongerenwerkers van Combiwel zijn getraind en hanteren de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Combiwel Jongerenwerk werkt vanuit de Triple P methode positief opvoeden. Alle jongerenwerkers zijn hierin getraind en werken competentie- en ontwikkelingsgericht met de jeugd.

Faciliteren buurtbewoners


 • 848

  Buurt- en bewoners initiatieven


 • 1925

  Matches


 • 59%

  Kwetsbare groepen


‘Onze buurtwerkers hebben hart voor de bewoners van West’

Buurtwerk (voorheen Buurtontwikkeling) is sterk in beweging. Dit jaar werkt ABC Alliantie samen met WPI en een gebiedsteam. Doel van deze driehoekssamenwerking is de bewoners van West beter te bedienen op sociaal vlak. Na de eerste ervaringen zijn de nieuwe samenwerkingsafspraken voor 2018 alweer gemaakt.

Voor het tweede jaar op rij kunnen we de resultaten van onze sociale interventies laten zien aan de hand van cijfers. Dit geeft ons zelf ook de mogelijkheid om te verbeteren. De geoffreerde uren zijn ruimschoots geleverd en het ziekteverzuim was gedurende het jaar tussen 2,5 en 3 % mede daardoor kon een hogere productie worden gerealiseerd.

We ondersteunen het sociaal weefsel in Amsterdam West met de ondersteuning van maar liefst 848 bewonersinitiatieven, activiteiten en netwerken. De buurtwerkers maakten daarnaast 1.925 matches, waarvan 59% de kwetsbare groepen betrof. De in- en uitstroom van deelnemers van en naar buurtwerk is groot. Uit de grote instroom kunnen we concluderen dat ABC Alliantie aanwezig is op de goede plekken en bijdraagt aan de dragende samenleving.

De Huizen van de Wijk zoals De Havelaar, Tagerijn, Horizon en Mansvelt worden stuk voor stuk dagelijks goed bezocht. Het zijn alle vier accommodaties waar buurtbewoners elkaar ontmoeten voor een goed gesprek of een leuke activiteit. In 2017 zien we een toename in de aanloop door verwarde bezoekers. De belangrijkste ontwikkeling is het proces om over te gaan naar samensturing. Hierbij hebben de gebruikers een belangrijke stem in de accommodatie en de ontwikkeling.

De Huizen van de Buurt zijn een vindplaats en matchpunt van de buurt, waar buurtbewoners sociale contacten opdoen en waar matches gemaakt kunnen worden naar formele en informele netwerken en tussen kwetsbare en sterke bewoners. Combiwel heeft in Amsterdam West vier Huizen van de Buurt, te weten de Boeg, de Koperen Knoop, de Baarsjes en de Klinker, waarvan de Baarsjes een Netwerk Huis van de Buurt is en geen fysieke locatie.

In 2017 hebben in de buurtkamers van West tal van activiteiten plaatsgevonden en zijn veel bewoners bereikt. Zo zijn op Burendag gebruikers van de buurtkamer Parlarie bij elkaar gekomen voor een PR-moment, is er een taalles ondersteund aan 15 vrouwen en werd Kerst500 samen gevierd. In de Gulden Winckel zijn via het vrijdagse spreekuur veel bewoners geïnformeerd over de buurtkamer en is een netwerk ontstaan van gebruikers, beheerder en professionals die samen de programmering vaststellen. Buurtkamer BACK (Bewoners Activiteiten Centrum Kolenkit) realiseerde in 2017 een betere bezettingsgraad; aan het eind van 2017 is er in de agenda bijna geen dagdeel meer vrij. Door gebruikersbijeenkomsten werd meer zelfsturing en betrokkenheid van de gebruikers gecreëerd.

In 2017 is Buurtwerk als onderaannemer van de maatschappelijke dienstverlening gaan werken voor Welzijn op Recept. Welzijn op Recept is de methodiek om zorg van bewoners af te schalen naar informeel aanbod in de buurt, waar mogelijk. Er is veel tijd gestoken in de acquisitie naar de verwijzer toe. In vergelijking met 2016 is het aantal verwijzingen dan ook gestegen.

In Oud-West, de Baarsjes en Westerpark zijn drie wijkwerkplaatsen opgezet. De ABC alliantie is voor 2017 gevraagd om de procesbegeleiding van Jeltje op zich te nemen.  Er zijn diverse overleggen geweest met de betrokken buurtbewoners van Jeltje over bijvoorbeeld de werving van deelnemers en vrijwilligers. ABC Alliantie werkt vanuit de vraag en de kracht van de bewoners en dat werpt zijn vruchten af. De Wijkwerkplaats is nu twee jaar operationeel. In december werd door deze partners de basis gelegd voor een doorontwikkelplan voor de Wijkwerkplaats in 2018.

Met een hechte samenwerking tussen de gebiedsmakelaar, de buurtwerker en de klantmanager van WPI, zijn we beter in staat de bewoners van Amsterdam West te ondersteunen. We signaleren problemen, we pakken knelpunten aan. Vanuit die gedachten, geven we de samenwerking vorm.
ABC Alliantie is zeer tevreden over de samenwerking met het Taal Informatie Punt (TIP). Ook Mixen in Mokum was een groot succes! ABC Alliantie faciliteert en begeleidt Mixen in Mokum in de vier wijken van West. Nieuw-Amsterdammers die graag de Nederlandse taal willen oefenen, worden binnen dit project gekoppeld aan Nederlandse Amsterdammers die als taalcoach willen optreden.

Voor de West-brede thema’s Vrijwillige Inzet, Vrouwenemancipatie, Taal, Eenzaamheid, Armoede en Participatie & Activering is in 2017 een uitvoeringsplan geschreven en ook succesvol uitgevoerd.

Zo trok ‘Challenge op Armoede’ in de Kolenkitbuurt 70 medewerkers van het stadsdeel, ABC Alliantie (West-breed) en hulpverleningsorganisaties. In deze challenge kon je ervaren hoe het is om te leven met de hoeveelheid geld van iemand in de schuldsanering: Een week lang rondkomen met 50 euro.

Ook de activiteiten rond eenzaamheid zijn zeer gewaardeerd. Zo blikte een dame terug op het kerstfeest: “Het was gezellig en fijn dat we nu iets te doen hadden met kerst.” Een andere bewoner is wekelijks te vinden in Parlarie voor de koffie: “Mijn enige uitstapje” zoals ze zelf omschrijft.

Op 16 november 2017 vond het Women of West Amsterdam Festival plaats. ABC Alliantie stimuleerde alle vrouwennetwerken naar het festival te gaan en hielp waar nodig met de inschrijving. Het festival werd massaal bezocht door vrouwen uit de netwerken van VAW. Alle buurtwerkers van ABC Alliantie waren op het Festival aanwezig om te netwerken. Onder andere dankzij ABC Alliantie konden twee startende ondernemers vanuit de vrouwennetwerken op het festival ervaring opdoen en geld verdienen met het geven van een workshop.

De Klussendienst van ABC Alliantie Buurtontwikkeling is er voor ouderen (75+) en mensen met fysieke dan wel psychische en/of verstandelijke beperking. De klussen worden uitgevoerd door vrijwilligers (klussers) met afstand tot de arbeidsmarkt, die op deze manier sociaal actief zijn en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. ABC Alliantie heeft de klussendienst omgevormd tot een plan dat in 2018 in uitvoering is. De klussendienst is een brede dienst die nu als werktitel ‘Buurtdiensten West’ heeft.

Buurtwerk West kent, zoals elke organisatie, verbeterpunten. Maar bij het afsluiten van 2017 overheerst vooral trots. We kijken terug op een jaar met mooie resultaten. Die resultaten werden alleen maar behaald dankzij teams met gedreven buurtwerkers. Wij merken het elke dag: onze buurtwerkers hebben hart voor de bewoners van West.

Eind 2017 voerden we een klanttevredenheidsonderzoek uit. Het gemiddelde cijfer is een 8, waar we trots op zijn!

MEEDOEN

Welzijn op recept


 • 427

  Doorverwezen patiënten


 • 11

  Welzijnscoaches


Sociale oplossing voor mensen met psychosociale klachten. In plaats dat een arts een patiënt doorverwijst naar een collega of medicijnen voorschrijft, wordt een recept gegeven voor activiteiten en doorverwezen naar een van onze welzijnscoaches. Deze stelt samen met de deelnemer een activiteitenpakket samen.

Wij bieden deze unieke vorm van samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het welzijnswerk aan in de stadsdelen West, Zuid en Nieuw West. Op al deze plekken wordt er samengewerkt in de wijkzorg netwerken. Er is in 2017 verder gewerkt aan een stedelijk herkenbaar model, waarbij we gebruik maken van een indeling in arrangementen, die getoetst zijn aan de principes van duurzaam geluk.

In alle wijken wordt gewerkt volgens dezelfde methodiek, gericht op die casuïstiek in de eerstelijnszorg c.q. huisartsenpraktijk waarbij activering en participatie belangrijk is voor het bereiken van gezondheidswinst, met als afgeleid resultaat minder bezoek aan de huisarts en minder doorverwijzing naar dure specialistische zorg. De coaches zijn getraind in het werken met motiverende gespreksvoering .

De casuïstiek doet zich voornamelijk voor bij de volgende groepen:
• Burgers met GGZ problemen: depressie, angststoornissen, stress gerelateerde klachten
• Kwetsbare en/of eenzame ouderen
• Mensen met een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking
• Huishoudens met complexe meervoudige problemen/armoede

Met het ‘recept’ haalt de deelnemer twee tot drie bezoeken van een welzijnscoach in huis. Door de individuele benadering komt het welzijnsaanbod dat bij de deelnemer past in beeld en kan zo een passend arrangement worden samengesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande activiteiten en clubs in de buurt. Het resultaat wordt teruggekoppeld aan de verwijzer.

Huisarts Ilona Statius Muller over Welzijn op Recept:
“Voor gezondheid en welbevinden is meedoen en bewegen essentieel. Als het probleem niet in de medische sfeer hoeft te worden opgelost, biedt ‘Welzijn op recept’ uitkomst. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om patiënten die geïsoleerd zijn en die niet weten hoe ze de negatieve spiraal en de passiviteit moeten doorbreken. Of patiënten die niet veel middelen hebben of die moeite hebben om bij het aanbod te komen. Het is fijn om een warme verwijzing te kunnen doen naar de welzijnscoach, zodat mensen gestimuleerd worden om de buitenwereld in te gaan en de mogelijkheden te benutten die er zijn. Zo worden zij deelnemer in plaats van patiënt”

WOR_2

OKIDO


 • 419

  Bereik kinderen langdurige begeleiding


 • 30

  Bereik kinderen kortdurige begeleiding


De naam OKIDO staat voor Ondersteuning Kinderen In DagOpvang. OKIDO is een voorziening die de reguliere kinderopvang en de peuterspeelzalen/voorscholen ondersteunt bij de begeleiding van kinderen met een beperking of andersoortig ontwikkelingsprobleem. Wij willen het voor deze groep jonge kinderen mogelijk maken dicht bij huis, samen met leeftijdgenootjes, te kunnen spelen en op te groeien.

OKIDO is een collectief. Wij leveren diensten vanuit een samenwerkingsverband van instellingen uit de gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening, welzijnswerk en de gemeentelijke overheden. De partners zijn:

 • Gemeente Amsterdam
 • MEE Amstel en Zaan
 • M.O.C. ’t Kabouterhuis
 • Cordaan (Ondersteuning met Zorg)
 • Stichting Opvang Meervoudig Gehandicapten Groot Amsterdam (Omega)
 • Ons Tweede Thuis (OTT)
 • Stichting Combiwel Amsterdam

Ondersteuningsaanbod
Het ondersteuningsaanbod waarmee wij mogelijk maken kinderen met een beperking en/of ontwikkelingsprobleem op een passende manier te begeleiden, stimuleren en verzorgen bestaat uit:

 • het inzetten van de zogenaamde gespecialiseerde OKIDO-begeleiders met een pedagogische opleidingsachtergrond op HBO- of academisch niveau. Zij bieden in samenwerking met een orthopedagogisch specialist (coach) ondersteuning aan kinderen en groepsleiding.
 • het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van extra (reguliere) personeelsformatie op de groep.
 • het beschikbaar stellen van specialistische kennis en expertise van de medewerkers van onze samenwerkingspartners uit de gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening.

Activiteiten in 2017
In 2017 is het hulpaanbod ‘gespecialiseerde OKIDO-begeleider/coach’ verder voortgezet.

Dit is het aanbod waarbij een gespecialiseerd begeleidster in nauwe samenwerking met een coach (specialist partnerorganisatie) het zorgkind gerichte ontwikkelingsstimulering biedt. In 2017 bestond dit team uit acht gespecialiseerde OKIDO-begeleiders. De leiding van de kindercentra voelt zich gesteund met de gespecialiseerde aandacht voor kind en groepsleiding. Er is regelmatig vraag naar deze vorm van ondersteuning doordat de problematiek bij het kind soms meer begeleiding vraagt dan inzet van reguliere groepsleiding. Daarnaast is het soms moeilijk voor kindercentra om een geschikte extra leidster te vinden.

Het team gespecialiseerde OKIDO-begeleiders heeft zich het afgelopen jaar inhoudelijk verder versterkt door opgedane ervaring, coaching van de specialisten en door deel te nemen aan intervisie bijeenkomsten. Voor OKIDO betekent het dat er goede controle is op de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Deze hulpvorm vraagt veel regie van het Centraal Meld en Coördinatiepunt.

OKIDO geniet nog steeds bekendheid in Amsterdam. Doorverwijzingen komen regelmatig voor: VTO-vroeghulp, logopedie, fysiotherapie, ouder-en kindadviseur, kinderarts of behandelend specialist. Zowel grote als kleine kinderopvangorganisaties weten OKIDO te vinden. De medewerkers van MOC ’t Kabouterhuis hebben de kindercentra actief benaderd en kortdurende ondersteuning geboden. Hierdoor zijn er kinderen doorverwezen voor een langdurig OKIDO-traject.

De trainingen ‘Kinderen die Opvallen’ maakt dat de expertise van de groepsleiding versterkt wordt en dat deze ontwikkelingsproblemen bij kinderen veel sneller signaleert en daarmee tijdig extra ondersteuning bij de begeleiding van deze kinderen noodzakelijk acht.

De cijfers
De stijgende lijn zet zich voort ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal kinderen is dit jaar hoger dan waarvoor de subsidie is aangevraagd. De wachttijd bij de specialisten is met name rond de zomerperiode toegenomen, waardoor de kindercentra langer op de ondersteuning moesten wachten.

Het totale aantal kinderen dat in 2017 gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van OKIDO voor langdurige begeleiding is 419.
Bij het Centraal Meldpunt zijn in 2017 voor de kortdurende ondersteuning in totaal 30 aanmeldingen binnengekomen.
Andere aanmeldingen voor deze kortdurende ondersteuning kwamen via de bekende route via MOC ‘t Kabouterhuis.

Evaluatie na afronding traject
Alle trajecten worden afgerond met een (eind)evaluatie. De consulent registreert de resultaten tijdens het gesprek. Er wordt o.a. navraag gedaan of de doelen zijn behaald, of het kind een vooruitgang laat zien, of de leiding tevreden is, of de ouders tevreden zijn met de ondersteuning en waar het kind naar doorstroomt na afronding van een traject. Uit de gesprekken waar de ondersteuning is afgerond bleek over het algemeen genomen een grote tevredenheid bij zowel de leiding van het kindercentrum als bij de ouders. Hieronder volgen enkele citaten uit de verslagen:

 • ‘Ouders en leidsters zijn erg tevreden, er zijn tips door de consulent meegegeven aan school’‘Het was wel pittig voor de groepsleiding, zonder ondersteuning kon hij niet komen’
 • ‘Fijn dat het kind op deze manier in de reguliere opvang kon blijven’
 • ‘In het begin waren er grote zorgen bij de groepsleiding. Er zijn sprongen in de ontwikkeling te zien. De leiding heeft meer inzicht gekregen en voelt zich gesteund door de adviezen van de consulent. Ook moeder is erg blij met de begeleiding’.
 • “Het traject was laat gestart, maar ondanks de korte periode was er wel een goede groei te zien’.

Tot slot
OKIDO is een laagdrempelige voorziening voor jonge kinderen die extra stimulering en begeleiding behoeven. Voor ouders en het kindercentrum is deze vorm van ondersteuning makkelijk toegankelijk. Doordat de specialist al vroegtijdig betrokken wordt bij de begeleiding kan er goede gerichte ondersteuning worden geboden. Uitkomst kan zijn dat kinderen al op jonge leeftijd een grote groei laten zien in hun ontwikkeling waardoor de ondersteuning kan worden beëindigd en/of dat zij hierdoor makkelijker naar het reguliere onderwijs kunnen doorstromen. Anderzijds kan het een (eerste) stap zijn naar verdere specialistische hulp. Ouders krijgen de tijd om te zien wat het meest passend zou kunnen zijn voor hun kind. Door goede samenwerking en doorverwijzing naar andere instanties kan het kind verder geholpen worden.

Klik HIER voor het complete verslag 2017 van OKIDO

Combiwel Sport


 • 8925

  Bereik aantal leerlingen PO- en VO- scholen


 • 498

  Bereik aantal sporters 23+ / 55+


 • 245

  Aantal activiteiten / events


 • 42

  Partners en sportclubs in samenwerking


 • 38

  PO- en VO- scholen in samenwerking

‘‘In een wit judo-pak is iedereen gelijk

In bomen klimmen, tikkertje spelen of gewoon samen buiten voetballen zijn geen dagelijkse activiteiten meer. Thuis op de iPad en computer gamen of uren televisie kijken wordt helaas steeds meer gedaan en geaccepteerd. Met als gevolg motorische en/of sociale achterstanden onder de jeugd. En het aantal jeugdige actieven, lid van een sportvereniging, neemt drastisch af en het aantal kinderen met overgewicht neemt toe. Tegelijkertijd treedt een vergrijzing op. Er is een steeds groter wordende behoefte zichtbaar onder ouderen om op welke manier dan ook in beweging te blijven en actief te zijn.

Combiwel Sport en Combiwel junior zitten in de haarvaten van de wijken van Amsterdam Zuid en Oud-West, met de sportmakelaars, talentmakelaars en kindercoaches. We hebben een breed netwerk en veel ervaring. Wij zijn de oren en ogen in de wijken.

Combiwel Sport werkt er hard aan om op deze ontwikkelingen in te spelen met sportstimuleringsprogramma’s voor diverse leeftijdsgroepen. Combiwel Sport inspireert met de programma’s tot structureel bewegen en organiseert sportactiviteiten, telkens met twee mogelijke eindstations: lidmaatschap bij een sportvereniging of stimuleren om te sporten in eigen tijd.

Het doel van Combiwel Sport is: meer Amsterdammers structureel in beweging. In de stadsdelen Zuid en West kun je amper nog om het logo van Combiwel Sport heen en we zijn trots dat we ook in 2017 met een grote variëteit aan sportstimuleringsprogramma’s een bijdrage hebben geleverd aan een gezondere leefstijl van alle Amsterdammers, met:

 • Beweegkriebels voor 2,5-4 jarigen
 • Sport op School! kennismaking – naschoolse sportactiviteiten – (school-)sportvereniging, Sportevenementen en Sport op Straat voor 5-12 jarigen
 • Topscore voor 13-18 jarigen
 • Sportkennismaking en sport externe sportaanbieders voor 23-plussers
 • Beweegtour, Sportkennismaking sportverenigingen 55-plussers en Sportief Bewegen voor 65-plus

Gezien de omvang en de grote differentiatie van het aanbod, zullen we in dit jaarbericht volstaan met een greep uit de ontwikkelingen.

 • In samenwerking met Combiwel voor kinderen (Kinderopvang en Voorscholen) zijn opfristrainingen in de methodiek van Beweegkriebels gegeven aan 20 pedagogisch medewerkers van Zuid en West, is met inbreng van 6 voorscholen/Peutercombi’s een  Peutersportdag uitgevoerd in De Pijp voor 200 peuters met een ouder. Het eerder gelanceerde voeding- en beweegbeleid is in de praktijk gemonitord op daadwerkelijk gebruik. Het beleid is nog niet op alle locaties even goed geland.
 • Voor het programma Sport op School! is bij de focusscholen veel aandacht besteed met de gymleerkrachten van de basisscholen en de trainers van de sportverenigingen aan de instroom van inactieve kinderen en uitstroom naar naschoolse activiteiten. Vanuit Sportservice Amsterdam zijn gymleerkrachten getraind in het beoordelen van de motorische vaardigheden van de leerlingen. De Sportmakelaars hebben dat traject mede ondersteund en kijken met de leerkrachten welke kinderen extra beweegaanbod nodig hebben. Het daadwerkelijk instromen van inactieven blijft een aandachtspunt, want dat gaat niet vanzelf. Maar door de samenwerking met de scholen lukt dit steeds beter. Wat ook helpt is de nieuwe werkwijze om niet alles wijkgericht te organiseren, maar voor focusscholen een op maat schoolgericht aanbod af te spreken en specifiek onder de kinderen van de school te werven. Bij de overige scholen is de kennismaking vooral ingezet op de doorstroom naar de sportfestijnen en sportmeerdaagses. Hiermee zijn veel kinderen van de overige scholen bereikt en hebben ze direct kennis gemaakt met de sportverenigingen in de buurt.
 • De website combiwelsport.nl is inmiddels goed bekend in Zuid en West en er wordt massaal gebruik gemaakt van de online inschrijf- en IDeal betaalmethode. Er blijft echter nog een doelgroep die niet online is en persoonlijk benaderd dient te worden. Voor de jongeren wordt steeds vaker social media als kanaal gebruikt om ze te bereiken en vonden zelfs inschrijvingen via Facebook plaats. In de toekomst zal ook Instagram worden ingezet.
 • In West is de vraag naar naschoolse sport activiteiten twee keer groter dan het aanbod van 12 sportcursussen. De activiteiten sloten dus goed aan op de wensen en interesses van de kinderen. Dit maakte het noodzakelijk om in samenspraak met de scholen te besluiten welke leerlingen wel of niet konden deelnemen. Daarbij hadden kinderen met een Stadspas altijd voorrang.
 • Binnen het programma Topscore zijn drie belangrijke pijlers: doorstroom naar de vereniging (Topscore Regulier en Topscore Plus), inactieve leerlingen in beweging krijgen (Topscore Fit) en ledenbehoud. Geconstateerd kan worden dat deelname in 2017 terugliep ten opzicht van 2016 en dat de rol van de schoolcoördinatoren als direct aanspreekpunt van de scholieren cruciaal is voor het slagen van het project. De laatste jaren ligt het accent meer op Topscore Fit, met vooral aandacht voor een gezonde leefstijl. Ook hier denken de Sportmakelaars mee over het programma en selecteren samen met de zorgcoördinator en de gymdocent de kinderen. Doel hiervan is om kinderen (weer) plezier te geven in sport. Voedingslessen maken ook onderdeel uit van het programma.
 • Topscore hoogtepunt was dit jaar ook weer de Urban Sport Week. Dit seizoen hebben de Sportmakelaars van Combiwel Sport en Dynamo Urban Sports gezamenlijk georganiseerd. Twee volle weken met promoactiviteiten op het Olympiaplein en Speeltuin Goudestein en spectaculaire demo’s op schoolpleinen in Zuid. Urban Sports werd aangeboden op verschillende buitenlocaties en pleinen in Zuid voor alle leerlingen en jongeren uit Zuid, in totaal hebben 130 jongeren meegedaan. Opvallend was het aantal inactieve jongeren (60% geen lid van een vereniging) dat meedeed aan Urban Sports. Het blok Urban Sports was een aanloop naar de evenementen Urban Sports Week en NextGen Sportfestival.
 • Sport op Straat stond op de pleinen weer in het teken van Streettennis en Streetbasketball i.s.m. sportverenigingen. Beide sporten zijn als kennismaking ingezet voor de NextGen Games bij het Olympisch Stadion. Streetbasketball is tevens op het Museumplein ingezet om aandacht te geven aan het EK 3×3 Basketbal, dat daar in juli 2017 is gehouden.
 • Als rode draad door de sportstimuleringsprogramma’s liep de campagne Urban Hockey van de Gemeente Amsterdam, ter promotie van het topsportevenement EK Hockey, dat in 2017 in  Amsterdam is georganiseerd. Combiwel Sport heeft daaraan bijgedragen met de organisatie van een Kick-off Urban Hockey met deelname van twee basisscholen op Henrick de Keyserplein, Urban City op het Olympiaplein en de toestroom van kinderen naar het Wagener Stadion.
 • Naast de side events tijdens de (top)sportevenementen in Amsterdam organiseert Combiwel Sport in samenwerking met Dynamo Sport Zuid en sportverenigingen Sportfestijnen en Sportmeerdaagses bij de sportvereniging. In 2017 is gezamenlijk een Basketbal tweedaagse bij CBA Apollo Amsterdam en een Dansfestijn bij Dans- en Sportstudio Dans-dansen georganiseerd met 60 deelnemers.
 • Met TC IJsbaanpad heeft Combiwel Sport een tennis-driedaagse georganiseerd met 65 kinderen, waarvan 2 na afloop direct lid werden.
 • In West is de pedagogische leerlijn van Vreedzame School/Wijk geheel geïntegreerd in de aanpak van Combiwel Sport in West en zijn we volledig betrokken bij het platform Vreedzaam in West. In 2017 heeft Combiwel Sport de Kinderwijkraad, waarin kinderen van verschillende scholen zitting hebben, en het een goed voorbeeld van actief burgerschap is, begeleid. De Kinderwijkraad gaf een manifest uit, met daarin hun ideeën over een Vreedzame wijk. Daarin staat wat zij belangrijk vinden op bijvoorbeeld de terreinen schoon, veilig en respectvol. In het programma van de Kinderwijkraad zitten ook sport- en spelmiddagen, voor kinderen en hun ouders. Zij organiseren dit zelf (met een beetje hulp van de Sportmakelaar van Combiwel).
 • Sport voor volwassenen in West wordt vanaf de tweede helft van 2017 voor 100% uitgevoerd door externe sportaanbieders. Ook de fitnessactiviteit in De Klinker is overgenomen door de fitnesstrainer, die in de Klinker al meerdere fitnessuren organiseerde.
 • De teamleider van Combiwel Sport heeft deelgenomen aan het netwerkteam ‘Fit in West’ voor een bijeenkomst met als thema: ‘Hoe wordt Tour 66 een succes?’ en heeft meegedacht over het vergroten van het succes van Tour 66. Unaniem is aangegeven dat Tour 66 bestaansrecht heeft in de toekomst en zijn er nuttige aanbevelingen gedaan voor een vervolg.
 • Bij de Ouderensport zijn de conditietrainingen, gevolgd door vrije sportkeuze de meest populaire activiteiten, waarbij eerst een conditieles wordt gevolgd onder leiding van een sportdocent, waarna de sportzaal wordt ingericht met diverse sporten als volleybal, badminton, tafeltennis, tennis. Bij de diverse lessen komen wekelijks tussen de 25 en 55 ouderen. Bij deze vrije sportmomenten zijn regelmatig externe sportaanbieders aangehaakt om hun sport te promoten. Zo is Aikido, Kung Fu en Quick Hockey bij de groepen geïntroduceerd. Maar ook een sport als Pickleball is bekend geworden in Sporthal de Pijp en wordt door de doelgroep nu wekelijks gespeeld.
 • Ook is de samenwerking met Huiskamer van de Buurt voortgezet met sportief bewegen voor ouderen 65+. De trainer gaat dan naar de doelgroep toe en de les wordt in de Huiskamer van de Buurt gehouden. Iedereen doet staand of zittend mee. De wens vanuit het Buurtwerk is dat er in meerdere Huiskamers van de Buurt beweeglessen worden gegeven vanuit Combiwel Sport.
 • De 55+ Beweeg Tour is voortgezet, om onder de doelgroep bekendheid te geven aan de sportverenigingen met een 55+ sportaanbod. Sporten als dansen, tafeltennis, fietsen, maar ook gymnastiek bij Amstels GV waren populaire sporten. Helaas hebben de Beweegtours nog niet geleid tot veel nieuwe aanmeldingen bij de verenigingen en was het voor de verenigingen niet altijd even gemakkelijk een passend aantrekkelijk vervolgaanbod te bieden.

Combiwel Junior


 • 2558

  Bereik aantal leerlingen PO- scholen


 • 237

  Aantal BTO- activiteiten


 • 56

  Partners en BTO- aanbieders in samenwerking


 • 31

  PO-  scholen in samenwerking

‘Talent hebben we allemaal. Maar hoe ontdek je nou waar jij goed in bent? Dat is nog best lastig.’

Leerlingen van basisscholen kunnen in naschoolse activiteiten hun talent ontdekken, ontwikkelen en laten zien. Zij maken kennis met Kunst & Cultuur, Natuur & Techniek, Communicatie & Media, Burgerschap & Beroepsorientatie en Sport, Lijf & Gezondheid. Hun creativiteit staat daarbij voorop. Met je talent actief meedoen aan het maatschappelijke leven is het doel.

Alle kinderen moeten minimaal 1 keer per week mee kunnen doen aan een vrijetijdsactiviteit, ongeacht hun financiële thuissituatie. Combiwel Junior doet er alles aan om een bijdrage te leveren aan dit resultaat met een team van:

 • Talentmakelaars voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod voor activiteiten op het gebied van Brede Talentontwikkeling (BTO)
 • Kindercoaches, die kwetsbare kinderen coachen in hun ontwikkeling tijdens laagdrempelige activiteiten en stimuleren tot deelname
 • Speeltuinleiders voor de openstelling van de sport en speluitleen en voor de toezicht op drie speeltuinen, beheer en organisatie van een activiteitenaanbod tijdens de openingstijden.

Tegelijkertijd met Combiwel Sport is ook Combiwel Junior nu een bekend begrip, 80% van de ouders schreef hun kinderen via de website www.combiweljunior.nl in voor de naschoolse activiteiten. Het aantal online inschrijvingen voor de Proeftuinen lag lager. Persoonlijk inschrijven bleef ook mogelijk: voor de kwetsbare groepen moet Combiwel Junior zichtbaar zijn en blijven.

En we zijn trots dat we ook in 2017 met een grote variëteit aan talentontwikkelingsprogramma’s een steentje hebben bijgedragen aan een actievere leefstijl van alle Amsterdamse kinderen, met:
BTO Proeftuinen en ondersteuning van individuele kwetsbare kinderen door kindercoaches
Schoolbuurtprojecten
Deelname aan jeugdnetwerken
BTO Naschoolse activiteiten voor kinderen van en i.s.m. 22 basisscholen in Zuid en 9 basisscholen in Oud-West en Bos en Lommer

Gezien de omvang en de grote differentiatie van het aanbod in Zuid, Oud-West en Bos & Lommer, zullen we ook voor BTO volstaan met een greep uit de ontwikkelingen.

Highlights met betrekking tot de BTO activiteiten:

 • Aanbod is gemoderniseerd, met meer aandacht voor techniek en voor 21st century skill. Zo is ‘programmeren kan je leren’ erg gewild en was de Fawaka Ondernemersschool een mooi voorbeeld hoe kinderen leerden om een eigen merk te ontwikkelen. Fawaka verzorgde op vier scholen meerdere lessenreeksen waarin kinderen zelf een chocoladefabriekje of een modemerk zijn begonnen. Zij leerden over het productieproces, ontwikkelden wikkels voor de repen, dachten na over de verkoop, et cetera. De kinderen namen op speelse wijze kennis van het belang van duurzaamheid en leerden over mensenrechten, slavernij(verleden), eerlijke handel en duurzaamheid, en leerden samenwerken en presenteren.
 • Muziekprojecten waren erop gericht om kinderen voor te bereiden op het spelen in een eigen (pop) band. Met aanbieders als de Muziekschool, Muziekcentrum Aslan en de Vioolstudio is in diverse scholen in Zuid gewerkt aan het opzetten van muziekgroepen en bands. Met de School of Rock in West is binnen Brede School De Boomgaard een schoolband in het leven geroepen, bestaande uit tien leerlingen van twee verschillende scholen. Zij hebben hun ouders verrast met een optreden, bestaande uit drie stoere rock en roll nummers. Van deze band zijn vier kinderen doorgestroomd naar de muziekschool.
 • In het Museumkwartier is op basisschool de Elout de goede samenwerking voortgezet. Door intensieve samenwerking tussen de Talentmakelaar en de cultuur coördinator is het gelukt een nieuwe doelgroep te bereiken, kinderen die nooit deelnamen aan activiteiten.
 • Met een moeder die als vrijwilliger kooklessen gaf binnen basisschool de Springstok zijn afspraken gemaakt om ook naschools een kookclub op te zetten. Voor haar was dit een opstap binnen een veilige setting naar betaald werk
 • Ook op basisschool de Scholekster is een nieuwe ingang gevonden voor BTO activiteiten binnen de school en zijn we gestart met 2 activiteiten in de school, waaronder kennismakingslessen onder schooltijd. De school en de leerlingen reageerden enthousiast op de activiteiten, maar dit heeft helaas niet geleid tot extra  aanmeldingen.
 • In het Olympisch Kwartier is met Cordaan de samenwerking voortgezet in een Praktijkschool.  De groep kinderen was in eerste instantie een groep Nederlandse kinderen die in de nieuwe wijk woonde, maar is uitgegroeid tot een gemêleerd gezelschap van diverse komaf.  Centraal staat: het optimaal benutten van de persoonlijke kracht van de deelnemers in onze activiteiten, van kinderen, ouders, vrijwilligers.
 • Als voorbereiding op de stille tocht van de Van Woustraat tijdens de dodenherdenking op 4 mei, heeft de Kindercoach met kinderen uit de Diamantbuurt in De Edelsteen dit thema behandeld. De kinderen hebben vervolgens gedichten gemaakt. Een drietal kinderen heeft één van de gedichten mogen voordragen tijdens de dodenherdenking. Door de inzet van jeugd bij de herdenkingen en vieringen, is de sfeer tijdens de bijeenkomsten aanzienlijk verbeterd en is het besef van jongeren over de noodzaak van herdenken gegroeid.
 • In Zuid heeft Combiwel junior de BTO vouchers in het leven geroepen. Dit zijn waardebonnen, waarmee kinderen uit minimagezinnen met weinig geld toch konden deelnemen aan de naschoolse activiteiten. Door intensief samen te werken met IB-ers, cultuur coördinatoren en OKA’s is het gelukt de juiste doelgroep te vinden binnen de scholen en hebben we een geheel nieuwe stadspasdoelgroep binnen gekregen. Als kers op de taart is een NatuurTalent Zomerkamp van drie dagen georganiseerd voor 45 kinderen en hun ouders, die bij ’t Heekpad van een onvergetelijke ‘vakantie’ genoten en tegelijkertijd kennismaakten met BTO activiteiten van het nieuwe schooljaar.
 • In West was de samenwerking met de School of Understanding nieuw. De ouders zijn zeer ambitieus en betrokken en hebben zelf aangegeven waar de behoeften liggen voor activiteiten. Daarop is een op maat gericht programma opgezet en uitgevoerd.
 • De ouders van de El Amien zijn extra geholpen bij de inschrijvingen. Door veel fysiek aanwezig te zijn op de school zelf, begeleide inschrijvingen te doen én nauw contact met de juiste sleutelfiguren te hebben en houden, lukte het uiteindelijk altijd om volle groepen te vormen. Het naschoolse programma (de lessen maar ook de eindresultaten zoals exposities, kunstwerken in de school, e.a.) lijkt meer impact te hebben op de kinderen van deze school, alsof zij beduidend minder gewend zijn van huis uit. Dat maakt dat er hartverwarmende presentaties of reacties van de kinderen waren.
 • Veel aandacht was er voor Vreedzame School en Vreedzame wijk. Dit is een pedagogische aanpak vanuit de stad Amsterdam, gericht op hoe burgers met elkaar omgaan: conflicten worden opgelost, iedereen hoort erbij en heeft respect voor elkaar. In het kader van Vreedzame Wijk is de Kinderwijkraad het vermelden waard, met een afvaardiging vanuit elke school. De Kinderwijkraad hield zich bezig met het Manifest van de Vreedzame Kinderwijkraad. Daarin definiëren de kinderen hoe hun vreedzame wijk eruit zou moeten zien en bedenken acties om met de school en hun buurt uit te voeren. Ook succesvol was de door de kinderen van de Kinderwijkraad georganiseerde sport- en spelmiddag.

Combiwel Junior en Combiwel Sport hebben gezamenlijk een Klanttevredenheidonderzoek laten uitvoeren door een externe onderzoeker. Er is over het algemeen een grote tevredenheid bij ouders en kinderen wat de activiteiten en medewerkers van BTO betreft. Ouders en kinderen gaven ons een 7,8.

 

ONDERSTEUNEN

Financiële Armoedeaanpak


 • 1781

  Aanmeldingen schuldhulp


 • 880

  Intakegesprekken West


 • 300+

  Gesprekken werkplein WPI


 • 500+

  Bereik ‘Vroep Eropaf’ methode


 • 3300

  Uniek bereik Fin. Salon-Raadslieden

Het team Financiële Armoedeaanpak bestaat uit verschillende disciplines: Schuldhulpverlening, Innovatie & Projecten, Sociaal Raadslieden, Financieel Salon en (Vroeg) Eropaf. Het is een hecht team waarbinnen intensief wordt samengewerkt. De sfeer en arbeidsethos zijn bijzonder goed. Binnen deze setting is het mogelijk om een hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden. De intrinsieke motivatie van onze medewerkers zorgt ervoor dat cliënten op ons kunnen rekenen.

2017 was een jaar vol positieve ontwikkelingen en resultaten. Zo waren er in totaal 2057 aanmeldingen voor Schuldhulpverlening. Hiervan zijn 875 intakegesprekken met inwoners van Amsterdam West gevoerd, waarvan het grootste deel doorstroomde naar een schuldhulpverleningstraject. Op de WPI werkpleinen zijn 303 gesprekken gevoerd en bij (Vroeg) Eropaf hebben we 557 mensen bereikt. Bij de Sociaal Raadslieden en de Financiële Salons zijn er 3824 unieke bewoners uit West gesproken. We zijn er trots op om zoveel bewoners bereikt te hebben en hen de hulp te hebben kunnen bieden die nodig was.

De focuspunten van 2017 waren:

 • Preventie: het voorkomen van schulden
 • Vroegsignalering
 • Effectiviteit van de keten: het effectiever aanpakken van schulden middels reguliere schuldhulpverlening
 • Samenwerking tussen hulpverleners: effectiviteit hulpverlening verbeteren door betere en snellere samenwerking met schuldhulpverlening
 • Schuldeisers: de rol die bedrijven en grote (overheids-)schuldeisers hebben die de schuldenproblematiek in de stad beïnvloeden

Een belangrijk thema in 2017 was het verbetertraject van de schuldhulpverlening. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van Route 020. Een stedelijke uniforme werkwijze waarbij rekening is gehouden met de nieuwste inzichten vanuit gedragsleer rondom armoede.

Intern stond de kwaliteit van de dienstverlening hoog op de agenda: Het streven naar kwaliteit door het werken met gespecialiseerde professionals, zorgen voor hoge kwaliteit van aanvragen schuldsanering, snelheid in de doorstroom van een dossier, zo hoog mogelijk slagingspercentage van schuldsaneringen en zo min mogelijk uitval van cliënten. Bovenal streefden we naar tevreden cliënten en gelukkige medewerkers.

In 2017 zagen we vanuit de schuldhulpverlening een lichte daling van aanvragen om hulp. Dit terwijl we bij het bereiken van cliënten in een eerder stadium juist een toename zagen. Dit heeft geleid tot de keuze om medio 2018 te gaan werken onder een overkoepelende naam voor mensen die vragen hebben op financieel gebied. Herkenbaar en toegankelijk voor cliënten, zo is de gedachte. Intern leggen we ons toe op drie focusgebieden:

 • Vroegsignalering: zo vroeg mogelijk mensen met (mogelijke) geldproblemen te spreken krijgen
 • Schuldhulpverlening: zo snel en goed mogelijk helpen om geldproblemen en schulden op te lossen
 • Sociaal Raadslieden: zo goed en snel mogelijk helpen bij financiële en juridische problemen

Zo blijven wij in 2018 verder bouwen en zijn wij gefocust op kwaliteit en kwaliteitsverbetering.

Maatschappelijke dienstverlening


 • 3722

  Uniek aantal cliënten individuele hulp


 • 6977

  Bereikt met laagdrempelige inlopen


 • 240

  Deeln. werkplaatsen belastingaangifte


 • 338

  Individueel ondersteunende mantelzorgers

Maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden ondersteunen vanuit de Huizen van de Wijk samen met schulddienstverleners informele sociale netwerken voor hulpvragers en werken preventief door activiteiten en voorlichting aan te bieden. Daar waar problemen complex zijn krijgt men professionele hulp om orde op zaken te stellen en wordt met betrokkenen een plan gemaakt om het leven weer op de rails te krijgen.

We zien dat veel hulpvragen in West betrekking hebben op financiën, huisvesting en lichamelijke en geestelijke gezondheid. Veel van onze cliënten zijn alleenstaand: 60 % en van de 23% wonend in gezinsverband is de helft alleenstaand ouder. De ingezette koers van voorgaande jaren zet zich ook dit jaar voort: een verschuiving van ondersteuning van individuele cliënten naar collectieve activiteiten, maar liefst 6977 bewoners hebben wij op deze wijze bereikt!

Doordat er van burgers verwacht wordt dat zij eerst een beroep op hun eigen netwerk doen alvorens formele hulp aan te vragen is een van de belangrijke doelgroepen waar wij ons op richten de mantelzorger. We zien dat deze doelgroep de afgelopen jaren zwaarder belast wordt en we richten onze inspanningen op het ondersteunen en voorlichten van deze doelgroep. Naast de ondersteuning van 388 mantelzorgers hebben we ook 161 mantelzorgers via voorlichtingen bereikt en hebben 180 mantelzorgers deelgenomen aan De Dag van De Mantelzorg.

Ook binnen de wijkzorg in West vervullen wij een centrale rol. Vanaf 1 juni zijn wij trekker van de Alliantie West, bestaande uit AMSTA, Amstelring, Arkin, Combiwel, Cordaan, De Regenbooggroep en MEE Amstel en Zaan. Wijkzorg is alle informatie, advies, ondersteuning, activering en zorg voor Amsterdammers thuis of in de buurt van hun huis. De Wijkzorg is aanvullend op de eigen mogelijkheden van de burger, zijn omgeving en de informele voorzieningen in de wijk. De opdracht van de Alliantie is te zorgen voor een herkenbare toegang tot de wijkzorg, het verder verduurzamen van de wijkzorgnetwerken en het bevorderen van de samenwerking en het ontsluiten en borgen van deskundigheid voor vrijwilligers en professionals in het wijkzorgnetwerk. Onze medewerkers bieden cliënt ondersteuning en zoeken uit wat de vraag is van Amsterdammers in een kwetsbare situatie en begeleiden ze bij het verkrijgen van ondersteuning in het kader van de WMO.
Daarnaast bieden wij een breed palet aan van cursussen, trainingen en verzorgen we de coördinatie van het Alzheimer café.

Het afgelopen jaar hebben we een klant tevredenheid onderzoek gehouden voor de door ons uitgevoerde collectieve activiteiten en we hebben daar een mooie 8 op gescoord!

Amsterdamse Ontmoeting Centra


 • 96

  Uniek aantal deelnemers


 • 149

  Mantelzorgers die deelnemen


 • 26

  Vrijwilligers


 • 520

  Dagdelen per jaar


Zorgen voor mensen met dementie is een zware taak. Uit onderzoek blijkt dat Amsterdammers met dementie nauwelijks de deur uitkomen en dat hun familieleden (mantelzorgers) vaker kampen met gezondheidsproblemen. In onze speciale ontmoetingscentra kunnen de familieleden even worden ontlast en ondersteuning krijgen, terwijl hun familielid met dementie deelneemt aan activiteiten, gaat wandelen met een vrijwilliger of samen luncht met andere bezoekers.

Al in 1993 start er in Amsterdam een speciaal ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s). Bij Combiwel zijn er twee Amsterdamse Ontmoetingscentra (AOC’s). In Noord zit het AOC in Huis van de Wijk De Meeuw, in Zuid in multifunctioneel centrum De Edelsteen. Vanuit beide centra wordt regionaal gewerkt. Een deel van het succes komt voort uit de laagdrempelige huisvesting in een Huis van de Buurt/Wijk locatie. Hier zijn de deelnemers niet geïsoleerd op basis van hun probleem, hebben zij vanzelfsprekender contact met anderen, kunnen zij – waar mogelijk – aanhaken bij reguliere activiteiten en melden vrijwilligers zich gemakkelijker aan om iets voor de deelnemers te betekenen.

In het kader van de ontwikkeling ‘ontmoetingscentra 3.0’ is aandacht besteed aan de koppeling van drie vormen van ‘ondersteuning op maat’:

 • DemenTalent
 • Dementelcoach
 • STAR-educatie

Via DemenTalent kunnen mensen met dementie als vrijwilliger actief blijven deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Dementelcoach biedt mantelzorgers telefonische ondersteuning op maat bij problemen die zij zelf ervaren. STAR e-learning is een internet-cursus voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals over dementie, begeleiding en zorg.

In beide AOC’s zijn gespreksgroepen voor mantelzorgers en kinderen van de deelnemers. Ex-mantelzorgers houden nog contact met elkaar door in het AOC bijeen te komen. Zij organiseren dit zelf en het AOC faciliteert.

Het AOC is wijkgericht en maakt deel uit van de Wijkzorg.
Regelmatig bezoeken de deelnemers het Stedelijk museum (Onvergetelijk Stedelijk)

In 2017 is deze vorm van ondersteuning wederom hoog gewaardeerd, zowel door de deelnemers als door hun familie of mantelzorgers. Dat zowel de persoon met dementie als hun naasten baat hebben bij deze vorm van ondersteuning blijkt niet alleen uit de vraag naar deze dienst, maar ook uit herhaald wetenschappelijk onderzoek. Daarin wordt aangetoond dat de deelnemers minder gedrags- en stemmingsproblemen ervaren en meer zelfwaardering ontwikkelen, dat familie en mantelzorgers zich competenter voelen en dat mantelzorgers die er alleen voor staan minder gezondheidsklachten ervaren. Bovendien blijkt verpleeghuisopname aantoonbaar uitgesteld te kunnen worden. (Onderzoek R. Droes, VU-Medisch Centrum Amsterdam)

Kamers met Kansen

 • 130

  Kamers met Kansen

 • 162

  Deelnemende jongeren

 • 42

  Nieuw komen wonen

 • 38

  Uitgestroomd naar zelfredzaamheid

Kamers met Kansen is een project voor jongeren die door hun onveilige of instabiele thuissituatie moeite hebben om naar school te gaan of andere dagbesteding vol te houden. We bieden deze jongeren een kamer en coaching, zodat ze vanuit een rustige, veilige plek verder kunnen met hun school en toekomstplannen.

De doelgroep van Kamers met Kansen (KmK) bestaat uit (schoolgaande) jongeren tussen de 18 en 26 jaar die geen, een instabiele of onveilige thuissituatie hebben. Te denken valt aan psychiatrische problematiek bij de ouders, (gevoel van) zorgplicht voor andere gezinsleden bij de jongere, fysiek en/of psychisch geweld, extreme schulden- of drugs- en alcoholproblematiek in het gezin. Kamers met Kansen biedt hen steun in de rug in de vorm van een kamer en coaching. Voor alle jongeren geldt dat andere opties van huisvesting binnen het netwerk zijn uitgesloten. Kamers met Kansen biedt hen een veilige en neutrale plek om te studeren en te ontwikkelen richting een zelfredzaam, volwassen individu in een gezond netwerk.

De jongeren melden zich aan via de jeugdadviseur/schoolmaatschappelijk werker van school of een medewerker van een zorg- of welzijnsinstantie waarmee ze contact hebben (jongerenwerk, schulddienstverlening etc.). Deze persoon kan zich dan vervolgens met een aanmeldformulier bij de GGD van Amsterdam, vangnet Jeugd, aanmelden. Hierna wordt de jongere uitgenodigd voor een gesprek bij de organisatie, waar de jongere het beste past.

Ruim 300 jongeren hebben de afgelopen vijf jaar hun vaardigheden bij KmK dusdanig ontwikkeld dat ze als zelfstandig, zelfredzaam burger op eigen benen kunnen staan en weten wat goed burgerschap inhoudt.

In 2016 opende Kamers met Kansen een nieuwe locatie onder financiering van het stadsdeel Zuid. Verder maakte KmK ook in 2016 gebruik van individuele coaching door een (vrijwillige) professional en peer-to-peer coaching van leeftijdgenoten binnen het project. Dit zijn de zogenaamde hoofdbewoners. Deze jongeren hebben zelf het traject van KmK veelal doorlopen of zijn via een sollicitatieprocedure ingestroomd. Zij wonen bij de reguliere KmK jongeren in huis (locatie Zuidoost en Osdorp) of in het portiek of gang (locatie Oost en Zuid). Deze werkwijze is geïntegreerd vanaf het jaar 2013 waarin KmK een maatjesproject startte met financiering door het Oranjefonds.

Combiwel huurt in 2017 in totaal 130 kamers van verschillende woningbouwcorporaties en begeleidt binnen het project Kamers met Kansen 74 jongeren met financiering van de Gemeente Amsterdam en 15 met financiering van Stadsdeel Zuid richting zelfredzaamheid. De overige kamers zijn voor de peer-to-peer coaches/hoofdbewoners.

Instroom 2017
In 2017 zijn er 42 jongeren nieuw komen wonen: 26 in Nieuw West, 7 in Oost, 6 in Zuidoost en 3 in Zuid. De meeste jongeren die bij KmK wonen komen uit de stadsdelen Zuidoost en (Nieuw) West.

Zorgelijke ontwikkeling is dat het aantal jongeren dat binnenkomt met schulden elk jaar hoger wordt. Hier wordt op stedelijk niveau aandacht aan besteed. Ook 2 van onze stagiaires (4e jaar HBO) schrijven een onderzoeksopdracht op dit onderwerp.

Uitstroom 2017
Er zijn in totaal 46 jongeren uitgestroomd: 27 in Nieuw West, 8 in Oost en 11 in Zuidoost. Daarvan zijn er 38 jongeren positief uitgestroomd naar zelfredzaamheid. Er zijn 3 jongeren ‘negatief’ uitgestroomd, dat wil zeggen, dat zij hun doelen van voldoende zelfredzaamheid bij uitstroom niet hebben behaald.

In 2017 hebben in totaal 162 jongeren gebruik gemaakt van Kamers met Kansen.

Meer informatie is te vinden op: www.kamersmetkansenamsterdam.nl

IN SAMENWERKING MET….

Amsterdammers

Voor veel activiteiten zijn we afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. En het verbeteren van de leefbaarheid in de stad is ondenkbaar zonder de betrokkenheid en initiatieven van buurtbewoners. Daarom beschouwen we de bevolking van Amsterdam als onze belangrijkste samenwerkingspartner.

Onze diensten, activiteiten en de openstellingen van onze accommodaties zouden kansloos zijn zonder de inzet van onze belangrijkste partner: de Amsterdammer. We prijzen ons dan ook gelukkig dat zo veel Amsterdammers bereid zijn om iets voor hun stad en stadsgenoten te betekenen. Steeds vaker zien we vrijwilligers die daarbij hun talent of kennis maatschappelijk willen inzetten, een ontwikkeling die wij vanzelfsprekend stimuleren en toejuichen.

Het vasthouden van vrijwilligers en het werven van nieuwe vrijwilligers heeft in 2017 onze volle aandacht gevraagd. Steeds meer organisaties en inststellingen vragen om vrijwillige medewerking, dus de spoeling wordt steeds dunner. Daar waar mogelijk en waar we duurzaam samenwerken met vrijwilligers op basis van een overeenkomst, passen we als stimulans het geven van een onbelaste vergoeding toe.

Wat ongeveer gelijk gebleven is, zijn het aantal vrijwilligers dat zich aan ons bindt in het kader van sociale dagbesteding of voor het opdoen van werkervaring. Deze categorie ondersteunen wij van harte, maar vraagt veel van onze inzet op begeleiding. Dit doen wij in samenwerking met informele buurtnetwerken, een ketenpartner uit de zorgsector en de klantmanagers van WPI.

Ook in 2017 zijn vrijwilligers actief op zeer uiteenlopende onderdelen. Zo ondersteunen ouders als vrijwilligers bij Home-Start ouders met jonge kinderen en zetten jongeren bij Kamers met Kansen zich in om leeftijdgenoten een steuntje in de rug te geven. In de Financiële Salons worden Amsterdammers door vrijwilligers geholpen om hun administratie op orde te brengen en te houden. In Buurtkamers en de Amsterdamse Ontmoetingscentra helpen vrijwilligers om Amsterdammers met (geestelijke) gezondheidsproblemen buitenshuis aansluiting te laten vinden bij een sociaal netwerk.

Door het afnemende aantal professionele beheerders, zijn we in de Huizen van de Wijk meer dan voorheen aangewezen op vrijwilligers en de vrijwillige inzet van buurtbewoners.

Initiatieven en buurtplatforms als BUUV en Ouderen In De Wijk worden door ons omarmd. Buurt-, wijk- en sportverenigingen, per definitie vrijwilligersorganisaties, konden ook in 2017 rekenen op onze samenwerking en ondersteuning.

Onderwijs

Om er voor te zorgen dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen werken we samen met het onderwijs. Voorscholen, Peutercombi, Combiwel Sport, Combiwel Junior (BTO) en onze Opvoedingsondersteuning werken nauw samen met basisscholen, Combiwel Jongeren met het voortgezet onderwijs.

Net als Combiwel werken scholen met kinderen, jongeren en ouders, vaak in dezelfde buurt of in hetzelfde gebouw. Bij de Voor en Vroegschoolse educatie (VVE) is er vanuit onze voorscholen en kinderopvang sprake van een doorgaande leerlijn. Dat wil zeggen, dat de ontwikkelmethode die wij peuters aanbieden doorloopt in de onderbouw van de basisschool. Als een kind vier jaar wordt en overgaat naar de basisschool is daarbij sprake van een warme overdracht. Ook het kindvolgsysteem voor de ontwikkeling van een kind wordt met de basisschool gedeeld. In 2017 zijn de vruchten geplukt van de integratie van het kindvolgsysteem KIJK. De doorgaande leerlijn is zo voorzien van een geregistreerde – en daardoor beter geregisseerde – aanpak.

In het kader van onze opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering wordt met de basisscholen samengewerkt in onder andere de ouderkamers. Hier bieden oudercontactmedewerkers activiteiten en themabijeenkomsten aan over opvoeding, maatschappij en leefstijl en wordt er met ouders aandacht besteed aan de VVE thema’s die hun kinderen aangeboden krijgen. In 2017 is volop gebruik gemaakt van het in 2016 in gebruik genomen themaprogramma Combiwel uit&thuis. Met eigen materiaal, thema’s en themamateriaal en met een eigen ‘huisstijl’ zijn vele thema’s bij ouders over het voetlicht gebracht.

Voor de samenwerking tussen het onderwijs en Combiwel voor Kinderen is de website voorzien van een speciale onderwijspagina: https://combiwelvoorkinderen.nl/samenwerking-onderwijs/

De talentmakelaars van de naschoolse activiteiten en brede talentontwikkeling, evenals de medewerkers van Sportbuurtwerk zijn dagelijks op scholen en schoolpleinen te vinden om activiteiten te realiseren, waarbij school, ouders en kinderen kunnen aangeven wat de wensen zijn. Zo wordt de leerstof en kennisoverdracht vanuit het onderwijs verrijkt met activiteiten waarin kinderen kunnen ontdekken waar ze goed in zijn of waar ze passie voor hebben. Daarbij wordt er in samenwerking met de scholen aandacht besteed aan een gezondere levensstijl, onder meer door ouders van leerlingen hier actief bij te betrekken.

In de systeemgerichte aanpak van ons jeugd- en jongerenwerk is het voortgezet onderwijs een van de partners die signalen afgeeft als er sociale zorgen zijn rondom een leerling. In 2017 is de samenwerking met een groeiend aantal VO-scholen nader vormgegeven. Er wordt samengewerkt op thema of als interventie rondom de zorg voor individuele leerlingen. Jongerenwerkers zijn in dat geval in school actief om individueel aandacht te besteden aan belemmeringen, uitval of risicogedrag.

Samen met scholen, buurtbewoners, wijk- en buurtorganisaties en ketenpartners is ook in 2017 samengewerkt in het kader van De Vreedzame Wijk. De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School. Kinderen krijgen allerlei burgerschapsvaardigheden aangeboden. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken, krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, en hoe je conflicten constructief kunt oplossen.

Bibliotheken

Onze Peutercombi voorscholen, kinderopvang, brede talentontwikkeling, buurtontwikkeling (Ouderen In De Wijk) en andere Combiwel diensten werken vruchtbaar samen met de bibliotheken in de buurt.

Van oudsher heeft Combiwel een warme band met de Openbare Bibliotheken Amsterdam (OBA). Zo wordt er in de buurtbibliotheken vanuit de voorscholen al jaren samengewerkt op het gebied van (voor)lezen en taal, organiseren we in een paar bibliotheken spelinlopen voor jonge kinderen en hun ouders en maakt ons jeugd- en jongerenwerk veelvuldig gebruik van de faciliteiten en de kennis van de bibliotheken. In dit jaarbericht lichten we de samenwerking met de OBA voor ouderenactiviteiten toe.

Per januari 2017 hebben we ons bij de OBA in Noord teruggetrokken uit het project’Ouderen in de Wijk’. Dit vanwege het intrekken van de opdracht vanuit het stadsdeel. De pilot met ‘Ouderen in de Wijk’ uit 2016 in de OBA in de Spaarndammerbuurt (Westerpark) heeft in 2017 een vaste plaats gekregen in het aanbod. Hier zijn de deelnemers voornamelijk Nederlands en Surinaams, en een enkele Chinees. De diensten en activiteiten voor ouderen in de wijk zijn in kaart gebracht en zichtbaar gemaakt. Andere organisaties zijn uitgenodigd om hun activiteiten te promoten tijdens de koffieochtenden van het project. Vooral de bijeenkomsten waar de Vliegende Brigade Armoedebestrijding haar regelingen ten gunste van ouderen en mantelzorgers kwamen toelichten waren hierbij in trek.

Ketenpartners

We maken gebruik van elkaars kennis, menskracht en middelen, zodat het ter beschikking gestelde geld optimaal kan worden benut.

Samenwerken voor het beste resultaat is in 2017 wederom een belangrijk onderdeel van onze inzet. Resultaten boeken en de beste oplossingen vinden kun je niet alleen, daar heb je anderen bij nodig. De huidige tijdgeest, waarbij de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers voorop staan, vraagt om creatieve oplossingen op raakvlakken van welzijn, zorg, hulpverlening en onderwijs. Tevens is daarbij het effectief inzetten van elkaars kennis, menskracht, middelen en ruimtes gewenst, zodat het ter beschikking gestelde geld optimaal kan worden benut voor het versterken van het sociale weefsel in de stad. Ook in 2017 is gebleken dat veel samenwerkingspartners bereid zijn om over de muren van de eigen discipline heen te kijken en de poorten voor samenwerking te openen.

Het voert te ver om alle organisaties en instellingen waarmee is samengewerkt op te noemen. Het zou een te lange lijst worden. We volstaan met het noemen van de sectoren waarmee is samengewerkt.

Wijk- en Buurtverenigingen
Sportverenigingen
Middenstanders en bedrijven
Gemeente en de stadsdelen
Zorgorganisaties en –instellingen
Woningcorporaties
Wijk- en buurtzorg
Welzijnsorganisaties
Maatschappelijke dienstverlening
Onderwijs
Huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners
Geestelijke Gezondheidszorg
MEE en andere kennisorganisaties op het vlak van welzijn, zorg en hulp
Uitkeringsinstanties
Politie
WPI
Reclassering
Belangenorganisaties

ORGANISATIE

Strategisch

In ons streven en werkwijze staat een uitstekende uitvoering voorop. Een uitvoering waarbij we impact hebben op de samenleving, onze prestaties hoog zijn en de kosten laag. We hebben oog voor onze omgeving, met daarin kwetsbare en niet-kwetsbare Amsterdammers en onze opdrachtgever(s). Bij het streven naar een uitstekende uitvoering met impact hoort het continu verbeteren van de bestaande bedrijfsvoering. Combiwel wil toonaangevend en concurrerend zijn.

Combiwel bestaat sinds 31 december 1999 en heeft de stichtingsvorm. Combiwel is actief op drie werkgebieden, te weten: Buurtwerk, Maatschappelijke dienstverlening & Schuldhulpverlening en Kinderopvang & Opvoedondersteuning.

De Stichting Combiwel Amsterdam is de bestuurder van:

 • Combiwel Ondernemend Welzijn B.V.
 • Combiwel Bredeschool B.V.
 • Stichting Combiwel projecten
 • Combiwel Projecten B.V.
 • Stichting EcoSol Leerbedrijven

Per 1 januari 2018 is de juridische structuur van Combiwel zo aangepast, dat deze beter aansluit op de wijze waarop we onze activiteiten georganiseerd zijn. Dit maakt onze structuur eenvoudiger en transparanter. Om die reden zijn er medio 2017 nieuwe stichtingen opgericht voor elk van de werkgebieden (Combiwel voor Kinderen, Combiwel Buurtwerk en Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening) met stichting Combiwel Amsterdam als bestuurder. Er hebben in 2017 geen activiteiten plaatsgevonden vanuit deze stichtingen.

Zo zijn we een stevige partner met zichtbare impact door een moderne en effectieve manier van werken. We werken professioneel en resultaatgericht. Samen werken we er naartoe om dé specialist te worden op het gebied van sociale interventies, het ondersteunen van kwetsbare groepen en een verantwoorde ontwikkeling van kinderen.

Organisatorisch

Combiwel is het afgelopen jaar weer volop in beweging geweest. De resultaten die we boeken worden gezien in de stad. We hebben hard gewerkt om onze diensten, dienstverlening en organisatie te verbeteren. Daarbij zetten we stappen vooruit. En soms moeten we ook weer een stapje terug doen. We zijn er nog niet maar we gaan de goede kant op!

Raad van Toezicht
Op de Stichting Combiwel Amsterdam en haar werkmaatschappijen werd in 2017 door één en dezelfde Raad van Toezicht (RvT) toezicht gehouden. De Raad van Toezicht telde per eind 2017 vijf leden, te weten:

 • Mevrouw M.M. Kuitenbrouwer, voorzitter en geheel jaar lid
 • De heer C.M.G.E. Mommers, geheel jaar lid
 • Mevrouw H. Marx-Breet, geheel jaar lid
  De heer J.G. Schnitzler, lid vanaf 15 maart 2017
 • Mevrouw D.C. Kramp, lid vanaf 29 mei 2017

Gedurende het jaar 2017 is een aantal leden afgetreden:

 • De heer N. Vierling, lid tot 15 maart 2017
 • De heer J. Zandhuis, lid tot 1 juli 2017
 • De heer A.A.M. van Vugt, lid tot 1 december 2017

Bestuur en directie

De eindverantwoordelijkheid voor het dagelijkse beleid en uitvoering lag tot 1 april 2017 bij de bestuurder a.i. van de Stichting Combiwel Amsterdam, Anton Kok. Met ingang van 1 april 2017 is Jørgen Weekers benoemd als Algemeen directeur/bestuurder en heeft Anton Kok zijn werkzaamheden beëindigd.

Tot 1 maart 2017 was René Roders actief als interim directeur Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening.  Met ingang van die datum is deze positie overgenomen door Arie van ’t Hoog.

Tot 1 oktober 2017 werd de functie van directeur Bedrijfsvoering vervult door Mark Besteman. Deze functie wordt in 2018 opnieuw ingevuld.

De directie bestaat momenteel uit de volgende personen:

 • Jørgen Weekers, Algemeen directeur Combiwel;
 • Helen Schiltmeijer, directeur Combiwel voor Kinderen (actief in de stadsdelen Noord, West en Zuid);
 • Monique de Vries, directeur Combiwel Buurtontwikkeling (actief in de stadsdelen West, Nieuw-West en Zuid);
 • Arie van ’t Hoog, directeur Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening &n Schuldhulpverlening (actief in stadsdeel West).

Ondernemingsraad

De OR bestaat in 2017 uit 13 leden en overlegt maandelijks met de bestuurder van de stichting Combiwel Amsterdam. Twee keer is een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig bij een overlegvergadering.

Financieel

In financieel opzicht is 2017 afgesloten met een negatief resultaat van minus EUR 489.000. In 2016 was dat nog EUR 1.152.000 positief. Het resultaat over 2017 van Combiwel wordt sterk negatief beïnvloed door enkele incidentele posten. Het genormaliseerde resultaat uit reguliere bedrijfsvoering bedraagt EUR 78.000.

De belangrijkste incidentele posten zijn reorganisatielasten om bezuinigingen in het buurtwerk op te vangen (EUR 228.000), een verhoging van de voorzieningen personeel vanwege het verschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd (EUR 321.000) en enkele extra afschrijvingen vanwege verhuizing en afbouw CentraM-activiteiten (EUR 110.000). Daarnaast leveren vrijvallende balansposten een positieve bijdrage aan het resultaat.

In het genormaliseerde resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van EUR 78.000 is – vanuit het voorzichtigheidsprincipe – rekening gehouden met een terugbetaling van een deel van de subsidie bij het onderdeel MaDi/SDV (EUR 180.000). Hierover zijn we nog in gesprek met onze subsidiegever. Als deze terugbetaling niet aan de orde is, realiseert Combiwel een hoger resultaat.

Het genormaliseerde resultaat uit reguliere bedrijfsvoering is in 2017 – zoals ook in de begroting al verwacht – flink lager dan in 2016. Dit komt met name door het wegvallen van onze buurtwerkactiviteiten in Noord (per 31 december 2016). Naast een direct resultaateffect binnen het Buurtwerk (ruim EUR 0,1 miljoen) heeft dit ook geleid tot een lagere bijdrage aan de overhead van ongeveer  EUR 0,2 miljoen. Ook heeft het wegvallen van een deel van de subsidie van de Klussendienst een negatief effect gehad op het financiële resultaat.

Het genormaliseerde jaarresultaat valt circa EUR 0,25 miljoen lager uit dan begroot. Deels wordt dit verklaard doordat we – zoals hiervoor genoemd – rekening hebben gehouden met een terugbetaling waarover we nog in gesprek zijn. Daarnaast was er in de begroting sprake van een dubbeltelling in de omzet.

Hoewel het financiële resultaat negatief is, ligt dat voor de onderliggende ontwikkeling in de bedrijfsvoering genuanceerder. We zijn in staat gebleken om een aanzienlijke klap – die het wegvallen van onze activiteiten in Noord echt was – op te vangen. Daarnaast is de afwijking van de begroting verklaarbaar en beperkt tot 2 punten. Dit betekent dat we ook dit jaar weer een stap hebben gezet in het beter in (financiële) controle krijgen van de organisatie.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Combiwel is in 2017 met EUR 489.000 gedaald naar EUR 3.070.000. Het financieel beleid van Combiwel is gericht op een duurzame en verantwoorde voortzetting van de activiteiten die worden uitgevoerd. Uitgangspunt is een begroting die geen tekorten vertoont en dat Combiwel over voldoende weerstandsvermogen beschikt. Stichting Combiwel Amsterdam staat als moedermaatschappij garant, waardoor de activiteiten duurzaam worden gecontinueerd. De continuïteit van Combiwel wordt in belangrijke mate bepaald door de opdrachten en subsidies van de gemeente Amsterdam.

Personeel

In 2017 is de gemiddelde formatie 451 FTE (2016: 431 fte)

Het verzuimpercentage bedroeg 7,1% (2016: 6,2%). Het verzuim is gezien de hoogte, de hardnekkigheid en de financiële implicaties een belangrijk aandachtspunt. We moeten op zoek naar de onderliggende oorzaken. Om die reden is aandacht voor personeel en het coachen op expertise en resultaat benoemd tot één van de aandachtspunten in de jaarplannen voor 2018.

Het koersbesluit onder de noemer ‘Terug naar de Bedoeling’ is het uitgangspunt geweest voor het bepalen van de agenda voor 2018. Een belangrijke stap daarin is dat we per 1 januari 2018 werken vanuit separate stichtingen per werkgebied. Deze aanpassing maakt onze structuur eenvoudiger en transparanter.
De verschillende werkorganisaties hebben de ambitie om een moderne, kosteneffectieve en stevige partner te zijn, die impact heeft op het werkgebied waar het actief is.

Daarbij constateren we – bij de éne werkorganisatie meer dan bij de ander – dat:

 • het leveren van de afgesproken prestaties al vaak een behoorlijke uitdaging is. Daarom komen we vaak niet toe aan het ontwikkelen van onze medewerkers en onze organisatie. Dit terwijl we dan juist onze prestaties gemakkelijker zouden moeten kunnen halen.
 • er nog een stap te zetten is om onze medewerkers zo goed opgeleid, flexibel en resultaat gericht te krijgen als wij denken dat nodig is. Dit vraagt aandacht voor en ontwikkeling van onze medewerkers en een gerichtere sturing op resultaten.
 • we onze financiële en operationele sturing nog moeten verbeteren. Dit gaat van de P&C-cyclus, tot onze systemen en de gesprekken over resultaten met onze medewerkers.
 • we weliswaar een goede pers bij onze opdrachtgevers hebben, maar we gezien de ontwikkelingen in de markt – ons profiel zouden moeten versterken en onze zichtbaarheid zouden moeten vergroten.

Dit zijn dan ook de thema’s die onze agenda vormen voor 2018 en waar we in 2018 onze tanden in gaan zetten. Dit vraagt van ons dat we investeren in onze medewerkers, systemen en organisatie. Om zo onze impact op de samenleving te vergroten, onze prestaties te verbeteren en ons werk tegen acceptabele kosten te kunnen doen. Een opdracht die we als team graag op ons nemen!